Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch tổ chức Hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014 - 2019 
   Ngày 15/01/2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

   Năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Bố Trạch bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm đem lại hiệu quả thiết thực. Nỗi bật đó là: Triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, bám các tiêu chí xây dựng “KDC kiểu mẫu”. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động với Chương trình phối hợp “Thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 và các Đề án của UBND huyện về “Phát triển kinh tế -xã hội 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch” giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục triển khai Đề án 85/ĐA-MTTQ-BTT, ngày 15/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Chương trình hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo vùng bị thiên tai, trong năm 2018, đã hỗ trợ được 146 con bò giống cho 146 hộ gia đình (có 6 hộ đồng bào dân tộc thiểu số); trích Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ 31 con bò giống sinh sản cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển chăn nuôi, giảm nghèo bền vững; phấn đấu xây dựng bản văn hóa ở bản Ban, bản 61 (xã Thượng Trạch), bản Rào Con (xã Sơn Trạch), bản Khe Ngát (thị trấn NT Việt Trung).

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực: Kiểm tra việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”; giám sát về đóng góp, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính do nhân dân đóng góp tại các trường học. Chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, năm 2018 đã tiến hành Đại hội được 21 xã/thị trấn.
Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết được triển khai thực hiện toàn diện và kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Công tác cứu trợ do thiên tai, rủi ro (cơn bão số 10 năm 2017), chăm lo Tết cho người nghèo tiếp tục được đẩy mạnh: đã giải ngân 956 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ dân bị thiệt hại hoàn toàn về cây cao su, hộ nuôi trồng thủy sản do triều cường và bị thiệt hại nặng về cây lâm nghiệp. Từ nguồn cứu trợ UBMT tỉnh xây dựng 37 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số của hai xã Thượng Trạch và Tân Trạch tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

  Tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở bằng các hoạt động thiết thực thành lập và nâng cao chất lượng, hiểu quả xây dựng mô hình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các KDC mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2018 có thêm 4 KDC tổ chức kết nghĩa (đưa số KDC kết nghĩa đến nay là 8 KDC); mô hình “Khu dân cư đoàn kết, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; làm tốt công tác Dân số - KHH gia đình” ở KDC thôn Chánh Hòa (xã Nam Trạch), “KDC chung tay bảo vệ môi trường” tại thôn Phúc Tự Đông (xã Đại Trạch), “KDC bảo vệ tài nguyên, môi trường biển” tại thôn Thượng Hòa (xã Hải Trạch), xã Đức Trạch, thôn Nhân Tiến (xã Nhân Trạch);...

  Công tác xây dựng chính quyền phối hợp triển khai có hiệu quả thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân, tham gia giải quyết và phối hợp giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong năm Ban Thường trực UBMT huyện đã tổ chức 39 hội nghị để đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND theo quy định của pháp luật. Tại các điểm tiếp xúc cử tri đã có 305 ý kiến đề đạt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và địa phương

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MT năm 2018 được Mặt trận Huyện khen thưởng tại Hội nghị

  Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận huyện Bố Trạch đã hiệp thương cử bổ sung 02 vị Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận khóa XV thay các vị nghỉ hưu, chuyển công tác. Đồng thời, tiến hành khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

Nguyễn Khuyên
Mặt trận Bố Trạch