Ủy ban Mặt trận thành phố Đồng Hới tổ chức Hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014 -2019 

   Sáng ngày 23/01/2019, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đồng Hới tổ chức Hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019; Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Tổng kết 15 năm tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư”; Hiệp thương bổ sung thay thế Uỷ viên Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và lấy ý kiến thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.  

   Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và đại diện các Ban của Ủy ban Mặt trận tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí: Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí: Thái Khắc Hưng, Ủy viên Ban TV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Thanh Sơn, Uỷ viên Ban TV Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận thành phố Đồng Hới cùng các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành ủy và 55 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận thành phố.

   Hội nghị đã thống nhất cao với nội dung báo cáo đánh giá công tác Mặt trận năm 2018, Chương trình thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban Mặt trận thành phố; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư.

Đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Hới đã ghi nhận, biểu dương những kết qủa đạt được của Mặt trận thành phố trong năm 2018, nổi bật đó là: Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phối hợp với chính quyền để giải quyết. Động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động qua đó đã tạo nên sự đoàn kết, gắn bó góp phần tăng cường và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân được tăng cường… Đồng thời nhấn mạnh một số công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019: Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm chăm lo nhiều hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xem đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt, là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bao trùm toàn bộ nội dung hoạt động của Mặt trận và gắn đời sống, sinh hoạt của nhân dân, tập trung chọn nội dung phù hợp, thiết thực để triển khai thực hiện có hiệu quả, quan tâm xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư và lối sống văn minh, ứng xử văn hóa của người dân thành phố Đồng Hới; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; chú trọng công tác phổ biến, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đến mọi người, mọi nhà; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để báo cáo cấp ủy, phản ánh với chính quyền và phối hợp tốt để kịp thời giải quyết đồng thời chuẩn bị chu đáo để tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018 được khen thưởng tại Hội nghị

  Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể và cá nhân: Mặt trận Trung ương tặng bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối xã, phường cho Ủy ban Mặt trận xã Hải Đình và tặng bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân; Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen cho 06 tập thể, 05 cá nhân; Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố khen thưởng cho 14 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2018 và trong thực hiện “Ngày Hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” giai đoạn 2003 – 2018.

  Cũng tại Hội nghị đã Hiệp thương bổ sung thay thế 03 vị Uỷ viên Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
.

Thu Hương- Mặt trận thành phố