V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

    Ngày 15/4/2020 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã ký ban hành Công văn số 621/UBND-TNMT V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban BT trích đăng toàn văn Công văn trên Trang TTĐT để các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp nắm bắt và phối hợp tuyên truyền.


    Ngày 20 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 208/UBND-TNMT về việc tăng cường biện pháp quản lý, thu gom và xử lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra). Qua theo dõi, nắm bắt tình hình cho thấy các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện; các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung đã thực hiện tốt việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1878/BTNMT-TCMT ngày 07 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

   1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Công văn số 208/UBND-TNMT ngày 20 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp quản lý, thu gom và xử lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra).

    2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định; kịp thời phát hiện hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế (đặc biệt là công trình xử lý nước thải và chất thải rắn y tế nguy hại) đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường.
- Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh.

   3. Giao Sở Y tế:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công tác thu gom, phân loại chất thải tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm Covid-19 (nếu có), khu vực cách ly (cách ly tập trung tại các khu vực quân đội, cách ly tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cách ly tại nhà và các khu vực cách ly khác được UBND tỉnh thành lập) đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT- BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19” và theo các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn khử khuẩn nước thải sau xử lý tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.
- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tuyến huyện thu gom chất thải y tế lây nhiễm đã được phân loại tại các cơ sở y tế ngoài Bệnh viện, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm Covid-19 (nếu có), khu vực cách ly (cách ly tập trung tại các khu vực quân đội, cách ly tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cách ly tại nhà và các khu vực cách ly khác được UBND tỉnh thành lập) trên địa bàn huyện về xử lý tại Bệnh viện theo quy định tại Quyết định số 4437/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong trường hợp hệ thống xử lý rác thải y tế của Bệnh viện không đáp ứng được thì chỉ đạo vận chuyển đến Bệnh viện đa khoa tuyến huyện khác gần nhất (còn khả năng tiếp nhận xử lý) để phối hợp xử lý; nếu các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trong tỉnh không đáp ứng được thì hợp đồng với đơn vị có chức năng để tiếp nhận, xử lý (Hiện nay, Công ty TNHH Môi trường Phú Hà tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là cơ sở có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm gần nhất đối với địa bàn tỉnh Quảng Bình; Điện thoại 0968053408; 0936337468; 0913424012). Kinh phí phát sinh do xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở cách ly phòng chống dịch Covid-19, Bệnh viện đa khoa tuyến huyện có trách nhiệm lập, tổng hợp chứng từ giao nhận chất thải với các cơ sở cách ly, báo cáo Sở Y tế, Sở Tài chính theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng và các loại khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ tại các khu vực cách ly. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm phát sinh tại các khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh.

   4. Sở Tài chính tham mưu đảm bảo kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt nói chung, đặc biệt là việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh trong phòng chống dịch Covid-19 (bao gồm cả trang thiết bị, vật tư đồ bảo hộ cho cán bộ thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế trong các cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung được UBND tỉnh thành lập).

    5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các quy định của pháp luật có liên quan, góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân thiếu ý thức trong công tác vệ sinh môi trường, đổ rác hoặc tập kết rác thải không đúng nơi quy định.
- Chỉ đạo Ban Quản lý các công trình công cộng, Công ty CP Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý; thu gom chất thải rắn sinh hoạt (sau khi được phân loại theo hướng dẫn của Sở Y tế) tại khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm Covid-19 (nếu có), khu vực cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu vực cách ly khác được UBND tỉnh thành lập để xử lý đảm bảo quy định.

     UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./.