Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ V năm 2023 

   Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 96-KH/TU về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lân thứ V - năm 2023.

   Kế hoạch nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong đổi mới công tác tổ chức cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên.

   Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng. Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa "xây" và "chống"...

  Thông qua Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ V - năm 2023 nhằm cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lầm thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cùng các Chỉ thị, Kết luận, Nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XIII, để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

   Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, những cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức cấp ủy có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình để trao giải, tôn vinh các tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu.

    Các cơ quan báo chí, phóng viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chủ động, tích cực bám sát   thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, phát hiện, biểu dương những cách làm hay, mô hình tốt và đấu tranh, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm, những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng.

    Nội dung chi tiết Kế hoạch số 96-KH/TU và Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lân thứ V - năm 2023 xem tại file đính kèm dưới đây.

      Kế hoạch số 96-KH/TU

     Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng

Ban Biên tập