Bản in     Gởi bài viết  
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa hoc về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn khu dân cư tỉnh Quảng Bình” 
 

    Đề tài nằm trong danh mục các đề tài được UBND tỉnh phê duyệt để tiến hành triển khai thực hiện từ năm 2018. Đề tài dự kiến gồm 10 chuyên đề, được tiến hành nghiên cứu tại các cơ quan ban ngành liên quan cấp trung ương và địa phương, đặc biệt là sẽ tập trung nghiên cứu tực tế tại các địa bàn dân cư và một số hộ dân được lựa chọn ngẫu nhiên.

     Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là sự phát triển và kế thừa từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới” trước đây. Cuộc vận động góp phần thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình, đề án của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua yêu nước do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 2016.

    Tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, các cuộc vận động nói trên đã được Mặt trận các cấp triển khai sâu sộng, đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, qua đó cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Tuy nhiên, qua tổng kết 20 năm tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và qua thực tiễn 02 năm thực hiện CVĐ“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn gặp một số tồn tại, hạn chế như: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng có lúc, có nơi chưa sâu sát và thường xuyên; sự phối hợp giữa chính quyền, các ngành và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ở nhiều nơi hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên trong Mặt trận ở các cấp chưa đồng bộ, còn chồng chéo về nội dung và đối tượng vận động; một bộ phận các hộ nghèo còn thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa quyết tâm thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo ở Quảng Bình còn cao (9,48%); việc huy động và sử dụng các nguồn lực còn chưa hiệu quả; việc bình xét các danh hiệu thi đua ở cơ sở và khu dân cư chưa thực chất, còn hình thức; công tác động viên, khen thưởng chưa kịp thời, chưa tạo nên động lực thi đua mạnh mẽ trong nhân dân...

    Do đó, việc triển khai nghiên cứu đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiến quan trọng, giúp Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhận thức sâu sắc về thực trạng thực hiện CVĐ trong tỉnh, trên địa bàn dân cư. Góp phần tìm ra các nội dung, phương pháp, hình thức khắc phục tồn tại hạn chế, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện CVĐ hiệu quả, nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

    Nội dung đề tài cũng sẽ dùng để in ấn tài liệu hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở; tài liệu cẩm nang của cán bộ Mặt trận; đồng thời dùng làm tài liệu cho các hội nghị tập huấn chuyên đề về CVĐ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh.

    Hiện chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu đang hoàn thiện Thuyết minh đề tài để chuẩn bị cho công tác xét duyệt và triển khai đúng tiến độ.

Duy Hưng

 

[Trở về]