Bản in     Gởi bài viết  
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 290-QĐ/TW NGÀY 25/02/2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X) VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ. 

    Thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với Quyết định số 1406-QĐ/TU ngày 14/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  

       Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Thắng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Bảo- TUV- Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Ban dân vận các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác Dân vận

     Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW gắn với Quyết định số 1406-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh về vị trí, vai trò công tác dận vận từng bước được nâng lên; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính tri của địa phương; việc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận có sự quan tâm; tổ chức bộ máy hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, các cơ quan nhà nước đã quan tâm hơn đến công tác dân vận; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục cải cách hành chính, rà soát lại những thủ tục không còn phù hợp; phong cách, thái độ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội đề cao trách nhiệm, có bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng được tăng cường và có hiệu quả, góp phần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, động viện các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh quốc phòng an ninh, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh… Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn một số hạn chế: Việc nhận thức, sự quan tâm về thực hiện công tác dân vận ở một số cấp ủy, chính quyền, một số cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước chưa đầy đủ, nên chưa chú trọng đến triển khai thực hiện Quy chế. Việc tổ chức quán triệt, triển khai ban hành các văn bản cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế công tác dân vận ở một số cấp ủy, chính quyền chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện quy chế ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện kịp thời; chế độ thông tin, báo cáo chưa thường xuyên…

   Tại hội nghị đã có 6 tham luận của các tổ chức, đơn vị làm rõ thêm kết quả thực hiện, kinh nghiệm rút và các giải pháp tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

 

( Văn Minh- MT tỉnh)


 

[Trở về]