Bản in     Gởi bài viết  
CƠ CẤU TỔ CHỨC 

  LÃNH ĐẠO VÀ CÁC TRƯỞNG BAN, CHÁNH VĂN PHÒNG UBMTTQ TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XIII

 NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

       

CHỦ TỊCH
Bà: Phạm Thị Hân
Điện thoại: (0232) 3822314

   

PHÓ CHỦ TỊCH TT
Ông: Trương Văn Hởi
Điện thoại: (0232) 3824820

PHÓ CHỦ TỊCH
Ông  Trần Quang Minh
Điện thoại: (0232) 3840678  

PHÓ CHỦ TỊCH
Ông Hoàng Văn Minh
Điện thoại: (0232) 3828086

UVTT - TRƯỞNG BAN PHONG TRÀO

Ông: Phạm Văn Đồng
Điện thoại: (0232) 3824541

 

 

UVTT- CHÁNH VĂN     PHÒNG

Ông: Nguyễn Xuân Toàn
Điện thoại: (0232) 3841828

 

UVTT- TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC-TUYÊN GIÁO

Bà: Nguyễn Thị Thương
Điện thoại: (0232) 3857878 

 

 

UVTT- TRƯỞNG BAN DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT

Bà: Lê Thị Mỹ Hiền
Điện thoại: (0232) 3841828

VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN:

1. Văn phòng:
    - Điện thoại: (0232) 3841827

 

2. Ban Phong trào:
   - Điện thoại: (023) 3824541

 

3. Ban Dân chủ - Pháp luật:
   - Điện thoại: (0232) 3841828

 

4. Ban Tổ chức - Tuyên giáo

  - Điện thoại: (0232) 3857878

[Trở về]