Bản in     Gởi bài viết  
Hiệp thương giới thiệu người ứng cử là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận TQVN các cấp 
   Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021. Cùng với hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQ các cấp trong tinh đang tích cực, chủ động tham gia vào công tác chuẩn bị, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. 

     Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày 23/5/2021, nhưng ngay từ tháng 01 / 2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị, nhằm phục vụ tốt nhất cho sự kiện chính trị trọng đại này. Ngày 25/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-MTTQ-BTT về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và giao trách nhiệm cụ thể cho từng ban của Ủy ban MTTQ tỉnh. Nội dung công tác Mặt trận trong bầu cử gồm có: Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các Hội nghị hiệp thương; tổ chức Hội nghị cử tri; tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động giám sát.

Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

     Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp đã tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND cùng cấp thành lập Uỷ ban Bầu cư, Ban bầu cử, tổ bầu cử và cử đại diện lãnh đạo tham gia các tổ chức bầu cử. Trong công tác bầu cử, các bước hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND là một nhiệm vụ trọng tâm đối với hệ thống Mặt trận các cấp. Nhận thức rõ tầm quan trọng của các bước hiệp thương, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chủ động, hướng dẫn Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, Thị xã, Thành phố chủ động thực hiện tốt Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đúng quy định pháp luật.

     Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc giới thiệu người ứng cử, ngày 24/2/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức họp đại diện lãnh đạo và cán bộ tham mưu công tác tổ chức của 26 cơ quan, tổ chức, đơn vị và 8 huyện, thị xã, thành phố có người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh để hướng dẫn quy trình giới thiệu người ra ứng cử, thành phần, nội dung các cuộc họp, nội dung các biên bản, Ban Thường trực tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ ứng cử cho người ứng cử tại cuộc họp.

   Đến thời điểm này (17/3), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp đã tiến hành đồng bộ các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử, trọng tâm là công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử vào đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định và bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu...

   Sau Hội nghị hiệp thương lần nhất và hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội đã lựa chọn và lập danh sách sơ bộ 10 người ứng cử ở địa phương (chưa tính 2 người đại biểu TW chuyển về) trong đó có 5 nam, 5 nữ; trình độ trên đại học 6 người, trình độ đại học 4 người. Đối với bầu cư HĐND tỉnh nhiệm kỳ này bầu 50 đại biểu, hiệp thương lần một và hiệp thương lần hai Uỷ ban MTTQ tỉnh đã lập danh sách 89 người do 26 các cơ quan, đơn vị, tổ chức và 8 huyện, thị xã, thành phố giới thiệu (trong đó, có 02 người tiến sỹ (2%), 43 người thạc sỹ (48%), Đại học 40 người (45%); trình độ lý luận chính trị: cư nhân: 06 người (7%), cao cấp: 46 người (45%), trung cấp: 10 người (11%), Sơ cấp; 10 (11%), chưa có bằng LLCT: 17 người (17%); tỷ lệ nữ 41 người (46,07%), trẻ tuổi 24 người (26,97%) ngoài Đảng 14 người (15,73%), dân tộc 02 người (2,25%), tôn giáo 04 người (4,49%), tải cử 19 người 21,73%). Như vậy so với thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần số lượng người các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Thường trực HĐND tỉnh thì tỷ lệ nữ tăng 12 người, ngoài đảng tăng 03 người, trẻ tuổi tăng 09 người. Việc thực hiện hiệp thương giới thiệu người úng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định và bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

    Nét mới trong bầu cử đại biều Quốc hội và HĐND tỉnh lần này là sự đồng thuận rất cao của cử tri nơi công tác, kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác và của Ban lãnh đạo mở rộng tại hội nghị giới thiệu người ra ứng cư đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đối với người được giới thiệu ứng cử đạt tỷ lệ rất cao gần 100%.

    Bên cạnh thực hiện tốt công tác hiệp thương, Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hệ thống Mặt trận và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Qua đó, làm cho mọi công dân hiểu rõ về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, tạo không khi phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, làm cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là một đợt hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu rộng, là ngày hội của toàn dân.

  Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, tin tưởng rằng việc hiệp thương lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh ta sẽ diển ra thành công tốt đẹp./.

 Trần Hùng - TG

[Trở về]