Bản in     Gởi bài viết  
Hóa Hợp, Điểm sáng xây dựng nông thôn mới 
   Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, bằng nhiều hình thức, cách làm, UBMTTQVN xã Hóa Hợp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa bàn. 

   Năm 2019 Mặt trận TQVN xã Hóa Hợp đã chọn những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong nông thôn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng điểm và nhân rộng mô hình khu dân cư “3 không” (không có tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí giảm hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang), nhằm góp phần tạo nên diện mạo mới tại các vùng nông thôn. Để làm được công tác này, Ủy ban Mặt trận TQVN xã đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình trong 09 thôn về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. Trong đó, thành viên Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư và các Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội của thôn đã đến từng hộ gia đình hướng dẫn, giải thích từng nội dung, tiêu chí lấy ý kiến để đảm bảo các tiêu chí đó được người dân đánh giá khách quan, trung thực và phù hợp nhất.

Bà con xã Hóa Hợp tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm

   Qua việc lấy ý kiến của người dân trên toàn xã cho thấy Nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; sự tham gia vào cuộc tích cực, hiệu quả, trách nhiệm của MTTQ các cấp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

  Hóa Hợp là địa phương thứ 2 được huyện chọn xây dựng xã cán đích nông thôn mới, ngay trong giai đoạn đầu tiên khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã đã kêu gọi các đoàn thể, Ban công tác Mặt trận các thôn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân hiểu và tự giác tham gia xây dựng NTM dưới nhiều hình thức, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Bên cạnh đó, MTTQ xã là hạt nhân trong việc vận động Nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các ngành nghề, chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới của xã tiến hành rà soát đánh giá thực trạng dựa theo bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh để tiến hành rà soát, đánh giá mức độ đạt nội dung của các tiêu chí trên địa bàn.

  Do có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, huy động sự chung tay, góp sức của toàn dân nên công cuộc xây dựng nông thôn mới đã tạo sức lan tỏa lớn. Người dân đã tự nguyện giúp sức, ngày công, hiến đất đai, cây cối, công trình để xây dựng đường giao thông, công trình phúc lợi... Nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, xã Hóa Hợp đã đạt được một số chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới: Đến nay toàn xã có 8/9 thôn văn hóa, Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá có 86,5 %, 100% thôn xây dựng được hương ước và triển khai thực hiện nghiêm túc; 9/9 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng khang trang, đảm bảo cho việc sinh hoạt của bà con trong thôn.

  Về phát triển hạ tầng kinh tế: Đường nội thôn tổng chiều dài 22,8 km, đạt 80%; đường nội đồng 5,34 km đã và đang xây dựng. Về Môi trường đã tập trung vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân xây dựng các công trình thiết yếu như (nhà vệ sinh, nhà tắm, nước sạch, hầm Biogas), trong đó, 854/989 hộ có nhà tiêu chiếm 86,34%, có 257 hộ có hố tiêu tự hủy đạt tiêu chuẩn, 264 hộ có hố rác, có 18 hộ có hầm bioga, 100 % hộ có giếng nước, bể chứa hợp vệ sinh; 100% hộ dùng nước hợp vệ sinh; tiêu chí mai táng thực hiện tốt theo quy hoạch; xây dựng cảnh quan môi trường đạt 70%; hộ chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 80%. Đến thời điểm này cơ bản Hóa Hợp đã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn một tiêu chí về trường chuẩn Quốc gia xã phấn đấu hết quý III/2019 sẽ hoàn thành.

  Thành công từ xây dựng Nông thôn mới ở Hóa Hợp thể hiện sự nỗ lực, cố gắng từ nhiều phía, trong đó, có vai trò của Mặt trận TQVN xã đã phối hợp với Ủy ban nhân dân và các tổ chức thành viên trong triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, từ đó, cổ vũ, động viên Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đồng lòng, góp sức, sớm đưa xã Hóa Hợp đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.


Đinh Minh Đấu
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

 

[Trở về]