Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị quán triệt Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) và kế hoạch kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
 (QBĐT) - Sáng 4-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội", "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" và kế hoạch kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

      Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện các đảng đoàn, ban cán sự đảng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…

    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hùng Phi, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phổ biến, quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội", "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" và Kế hoạch số 83-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW.

    Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", để tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, ngày 12-12-2013, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội" và Quyết định số 218-QĐ/TW về "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

    "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội" có 5 chương 19 điều, "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"có 5 chương 21 điều. Đây là những chủ trương hết sức quan trọng nhằm tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đồng thời tiếp tục thể chế hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

    Tiếp đó, đồng chí Cao Văn Định, TUV, Quyền Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt hướng dẫn triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014), Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; từ đó mỗi tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể bổ sung vào phương hướng phấn đấu, làm theo. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11-2014.

    Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, về triển khai quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, cấp ủy các cấp, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo  việc tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu các quyết định nói trên của Bộ chính trị (khóa XI) ở ngành mình, địa phương mình một cách khẩn trương, tích cực, sáng tạo theo tinh thần đổi mới, đạt chất lượng và hiệu quả cao, bảo các nội dung, yêu cầu đề ra; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế  địa phương, đơn vị để ban hành văn bản lãnh đạo tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm thực hiện có hiệu quả quy chế, quy định của Bộ Chính trị.

    Về triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, lãnh đạo các ngành, các địa phương, đơn vị bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để tổ chức tốt việc học tập, quán triệt những nội dung cơ bản cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương, đơn vị, đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân, làm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Theo Báo QBĐT)

[Trở về]