Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010-2020”. 
    Thực hiện Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010-2020” (Kết luận 61-KL/TW).  

   Qua 10 năm triển khai thực hiện, trong bối cảnh tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường biển và thiên tai, dịch bệnh nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, cùng với sự nỗ lực của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

   Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW với các nội dung cụ thể, sát với tình hình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt chức năng của tổ chức. Hoạt động của các cấp Hội từng bước phát triển vững chắc, vị thế của Hội được nâng cao, tạo điều kiện để Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, có nhiều đổi mới, thực sự là chỗ dựa, là tổ ấm của hội viên. Công tác vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân từng bước đi vào nề nếp, hoạt động Hội Nông dân đã có những điểm nổi bật trong việc tập trung xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất về vốn, chuyển giáo khoa học kỹ thuật, dạy nghề, thị trường tiêu thụ, giới thiệu việc làm, khôi phục và phát triền các làng nghề truyền thống, hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất; kịp thời tổng kết, biểu dương và nhân rộng các mô hình có hiệu qủa.

Hội Nông dân tỉnh biểu dương khen thưởng những hội viên xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi

  Thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, trong thời gian qua Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cấp Hội Nông dân hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân vào Hội, lấy lợi ích thiết thực của hội viên làm mục tiêu phấn đấu, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, trong đó trọng tâm là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, lồng ghép với phong trào cả nước cung sức xây dụng nông thôn mới. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, tạo điiều kiện thuận lợi để Hội Nông dân tỉnh trực tiếp thực hiện và tham gia thực hiện một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; ban hành cơ chế, chính sách và tạo điều kiện để Hội Nông dân tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm trong vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tạo niềm tin và sự gắn bó giữa hội viên nông dân với tổ chức Hội. Thông qua các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nguồn hỗ trợ từ Trung ương Hội, các nguồn vốn vay và cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, đã tạo điều kiện cho nông dân đầu tư phát triển kinh tế và xây dựng được các mô hình để nhân ra diện rộng. Công tác đào tạo dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật giúp cho nông dân nâng cao kiến thức, chất lượng nguồn lao động được chú trọng. Vị thế của Hội Nông dân ngày càng được nâng lên trong đời sống xã hội, thực sự là cơ sở chính trị của Đảng và chính quyền, tạo được sự gắn kết trong khối liên minh công, nông, trí và sức mạnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, nông dân.

   Có được những kết quả trên nguyên nhân chủ yếu là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo quyết liệt và tích cực kiểm tra, đôn đóc của Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 của các địa phương, sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, chính quyền các cấp và sự phối hợp của Mặt trận TQ và các Sở, Ngành, địa phương; sự tích cực, chủ động tham mưu của Hội Nông dân các cấp, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế: Việc quán triệt, triển khai Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở một số cấp ủy, chính quyền , Mặt trận và các Đoàn thể chưa thường xuyên, sâu rộng; Nội dung phương thức hoạt đông của Hội các cấp tuy đã có bước đổi mới, song ở một số nơi còn chậm; kinh phí hoạt động của Hội các cấp còn hạn chế; đời sống của cư dân nông thôn tuy đã có bước cải thiện, nhưng vẫn còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; giảm nghèo ở nông thôn chưa bền vững…

  Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dất nước và hội nhập quốc tế tạo đồng thuận nhằm thực hiện tốt Kết luận 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung xây dựng, cũng cố tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bề vững…/.

 

Văn Minh

[Trở về]