Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 
    Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức từ ngày 23 đến 24 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình, Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

 

   Tổng số đại biểu triệu tập 286 đại biểu, đại diện cho đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn tỉnh về dự Đại hội, trong đó: Đại biểu đương nhiên: 92 đại biểu, đại biểu hiệp thương từ các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức thành viên, các cơ quan đơn vị 188 vị, đại biểu chỉ định 06 vị. Đại biểu là nam: 210 vị, chiếm 73,4%; đại biểu là nữ: 76 vị, chiếm 26,6%; đại biểu là người ngoài Đảng chiếm 24,5%, đại biểu là người dân tộc thiểu số 17 vị, chiếm 5,94%; đại biểu là người Tôn giáo 30 vị chiếm 10,4% (trong đó Công giáo 25 vị chiếm 8,7%, Phật giáo 5 vị, chiếm 1,7%); đại biểu là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực 74 vị chiếm 25,9%.

   Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí lãnh đạo: Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,;Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

   Dự Đại hội có gần 200 đại biểu, khách mời, đó là:Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ. Đại diện lãnh đạo các ban của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Sở, ban, ngành; đoàn thể của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan đơn vị trung ương đóng trên địa bàn; các chức sắc đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Tri Phương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bà Đặng Thị Chấn Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tỉnh.

   Tham dự và đưa tin Đại hội, truyền hình trực tiếp phiên Khai mạc Đại hội có các phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ, trang Website của UBND tỉnh; Báo Đại Đoàn kết, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Bình.

    Đại hội đã nghe 02 bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    Đại hội đã có 8 ý kiến thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

   + Báo cáo chính trị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá XII trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2019- 2024 với chủ đề: “Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận TQVN các cấp, góp phần xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”;

   + Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban Mặt trận và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2014-2019.

   + Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024;

   + Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VIII).

   Đại hội đã Quyết định số lượng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá XIII là 95 vị và hiệp thương dân chủ cử 92/95 vị. Đại hội giao cho Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XIII bổ sung 03 vị theo cơ cấu khi có đủ điều kiện.

   Tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 10 vị, trong đó gồm Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 06 Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; Bà Phạm Thị Hân, Tỉnh ủy viên được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Các Phó Chủ tịch gồm các ông: Trương Văn Hởi, Trần Quang Minh, Hoàng Văn Minh,

    Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX gồm có 07 vị đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

   Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2019 -2024, với 05 nội dung chủ yếu, bao gồm:

    Chương trình 1: Tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu biết đầy đủ và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước, của tỉnh; các Chương trình hành động của Mặt trận và của các tổ chức thành viên Mặt trận. Phối hợp với các tổ chức thành viên tập hợp, nắm bắt kịp thời tình hình, tâm tư, nguyện vọng, dư luận của Nhân dân; kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền cùng cấp và Mặt trận cấp trên. Vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài chung sức vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

    Chương trình 2:Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương.
Mặt trận, tổ chức thành viên các cấp động viên các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, chung sức cùng Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động Nhân dân xây dựng đời sống mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường; tăng cường tự quản, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh Nhân dân.

    Chương trình 3: Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm
Thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tạo môi trường để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng với Đảng, Nhà nước. Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; vận động Nhân dân đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

     Chương trình 4: Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân
Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại nhân dân; tăng cường đoàn kết, hữu nghị với các tỉnh bạn Lào. Vận động con em Quảng Bình ở nước ngoài hướng về quê hương, tham gia các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hỗ trợ, giúp đỡ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền thống nhất mục tiêu, tăng cường nguồn lực, điều kiện nhằm đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Phối hợp với các tổ chức thành viên tạo sự liên kết, thống nhất và hỗ trợ trong triển khai các hoạt động đối ngoại Nhân dân. Chủ động triển khai các hoạt động tăng cường quan hệ song phương với các địa phương của các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống với MTTQ Việt Nam, không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị với Nhân dân các tỉnh bạn Lào láng giềng trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

    Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa Mặt trận với chính quyền và các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên cùng cấp. Xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với thành phần, cơ cấu hợp lý, thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới; chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực phù hợp với yêu cầu của công tác vận động quần chúng; phát huy mạnh mẽ vai trò của các Hội đồng tư vấn, ban tư vấn của Mặt trận, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản tham gia công tác Mặt trận. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực. Tăng cường sự phối hợp trong hệ thống Mặt trận các cấp và sự phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các ngành hữu quan, các tổ chức thành viên cùng cấp.

     Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp.

    Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển" Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIII đề nghị Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đưa Chương trình hành động của Đại hội thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu và mong đợi của các tầng lớp Nhân dân.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIII kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, bà con Quảng Bình ở trong nước và nước ngoài phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

BAN TUYÊN GIÁO ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN TỈNH

[Trở về]