Bản in     Gởi bài viết  
KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18-11-1930-18-11-2014): Vai trò của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được khẳng định 

 Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2014), phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Hùng Phi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh về vai trò của Mặt trận các cấp tỉnh ta đối với việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

   * PV: Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC?

  - Đồng chí Lê Hùng Phi: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở KDC là dịp để tổng kết đánh giá kết quả trong một năm về tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các KDC trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được thể hiện và thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, nhất là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trong giai đoạn mới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Ngày vì người nghèo” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ..., góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng, củng cố tổ chức chính trị ở mỗi địa phương, cơ sở.

Đây cũng là dịp để biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng KDC năm qua, đồng thời đề ra chỉ tiêu, phương hướng và giải pháp thực hiện, ký kết giao ước thi đua cho năm tới.

Nhân dịp này, lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và lãnh đạo các ngành, đoàn thể trực tiếp đến dự Ngày hội Đại đoàn kết ở các KDC để thăm hỏi, cổ vũ, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở... với phương châm: gần dân, sát dân và lắng nghe ý kiến chính đáng của dân, thắt chặt và gắn bó mật thiết giữa đảng, chính quyền với nhân dân...

  * PV: Nhìn lại thực tiễn những năm qua, đồng chí có thể đánh giá vai trò của MTTQVN các cấp tỉnh ta trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh?

  - Đồng chí Lê Hùng Phi: Những năm qua, các cấp Mặt trận tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản song cũng gặp không ít khó khăn. Trong điều kiện đó, Mặt trận các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục khẳng định vai trò trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà.

  Với nhiều hình thức tập hợp, vận động mở rộng khối đại đoàn kết, Mặt trận đã vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Các phong trào, các cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện do Mặt trận phát động và chủ trì, cùng với các phong trào của các tổ chức thành viên ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế và được minh chứng thông qua hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi khắp các địa phương trong tỉnh.

  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được tiến hành sâu rộng, đã phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống ở mỗi thôn, làng, khu dân cư. Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh đã có 49,34% làng, thôn, bản, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 72,72% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

  Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” phát triển mạnh mẽ, huy động được sức mạnh của toàn dân, của các thành phần kinh tế, của chính quyền... giúp đỡ người nghèo, nhất là giúp người nghèo ổn định về chỗ ở. Chỉ tính riêng trong 5 năm (2009-2013), Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp đã vận động xây dựng được 5.414 nhà “Đại đoàn kết” với số tiền hơn 48 tỷ đồng; 2.262 nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Chính phủ với số tiền hơn 26 tỷ đồng, góp phần xoá nhà tạm cho hộ nghèo giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh.

  Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên còn tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào: Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ATGT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, DS-KHHGĐ, tích cực vận động nhân dân hiến đất phục vụ công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; quy chế dân chủ tiến bộ hơn trước... Qua đó càng khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ trong sự nghiệp đổi mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của mọi tầng lớp nhân dân.

  * PV: Để tiếp tục tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, xin đồng chí cho biết Ủy ban MTTQVN tỉnh có những định hướng hoạt động trọng tâm gì trong thời gian tới?

  - Đồng chí Lê Hùng Phi: Trên cơ sở định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chương trình hành động của Uỷ ban MTTQVN nhiệm kỳ 2014 - 2019, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ hướng dẫn, đôn đốc Mặt trận các cấp thực hiện tốt các nội dung chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh (nhiệm kỳ 2014-2019) đã đề ra, đó là: Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo sức mạnh to lớn làm nền tảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương. Tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

  Thực hiện tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng bộ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; đặc biệt là triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” nhằm góp phần thực hiện đúng và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội.

  Mở rộng và nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” để góp phần cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước xây dựng, củng cố và phát triển môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đồng thời, động viên sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân và bà con Quảng Bình đang sinh sống ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương.

  Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; hướng mạnh về cơ sở, tập trung cho cơ sở và địa bàn dân cư, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ không chuyên trách là những người tiêu biểu, có uy tín, có năng lực và tình nguyện đóng góp cho công tác Mặt trận các cấp.

  Tin rằng, với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền và các ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp, những nội dung chương trình hành động trong thời gian tới sẽ được thực hiện một cách có hiệu quả, tiếp tục tăng cường, mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

  * Xin cảm ơn đồng chí!

                                                                                                                                                                                                     Đ.Vân (Báo Quảng Bình thực hiện)

[Trở về]