Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận các cấp thành phố Đồng Hới triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 
      Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 21/9/2016, Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết số 05 - NQ/TU ngày 13/4/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2020”.

     Đây là một nội dung mới, thiết thực của Mặt trận thành phố nhằm phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện tốt nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới, nhất là trong tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết số 05 - NQ/TU ngày 13/4/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy được đồng bộ và đạt kết quả, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đồng Hới đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch và ký cam kết thực hiện của Ủy ban Mặt trận các xã, phường trên địa bàn với Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố . Ngay sau Hội nghị của Mặt trận thành phố tổ chức, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các xã, phường đã báo cáo với Đảng ủy xã, đồng thời xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện và ký cam kết trong hệ thống tổ chức của mình.

     Nhiều xã, phường đã hưởng ứng tích cực, như ở phường Bắc Lý, 15 Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố trên địa bàn phường đã đăng ký, ký kết về việc triển khai xây dựng 18 mô hình thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đó là những mô hình từ trước đến nay chưa làm, hoặc đã làm nhưng còn khó khăn, vướng mắc nên kết quả chưa cao đòi hỏi phải chủ động, sáng tạo trong triển khai, gồm: Xây dựng mô hình "Khu dân cư giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp"; "Khu dân cư văn hóa; Khu phố tự quản; gia đình văn hóa, tham gia tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo"; "Tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp"; “Khu dân cư an toàn giao thông, lành mạnh, đẩy lùi ma túy và tệ nạn xã hội”; "Khu dân cư thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

  Hội nghị ký kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại phường Bắc Lý  

     Sau 02 tháng triển khai thực hiện, đến nay đã có 16/16 đơn vị Mặt trận xã, phường trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị triển khai, ký cam kết và đăng ký mô hình phù hợp, thiết thực tại khu dân cư mình với tổng số 194 mô hình/148 Thôn, Tổ dân phố. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các xã, phường đã phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, bám sát các khu dân cư cùng với Cấp ủy các Thôn, Tổ dân phố; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Ban công tác Mặt trận các Tổ dân phố căn cứ các tiêu chí quy định để tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân bằng các giải pháp cụ thể, hành động thiết thực triển khai tổ chức thực hiện tốt mô hình đã đăng ký nhằm đưa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nội dung Cuộc vận động và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đi vào cuộc sống.

     Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy là bước đột phá mới của Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố nhằm hướng về cơ sở, về khu dân cư với mục đích đưa việc học tập và làm theo gương Bác trong hệ thống Mặt trận và mỗi người dân ngày càng sâu rộng hơn, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, đi vào thực tế cuộc sống nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, làm cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

     Qua thực hiện, kết quả bước đầu đã khẳng định đây là việc làm thiết thực, cụ thể có sức lan toả sâu rộng trong hệ thống Mặt trận các cấp thành phố và cộng đồng dân cư. Làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tinh thần của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy; tăng cường đồng thuận, phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Thành phố./.

Thu Hương – MT Đồng Hới

[Trở về]