Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận các cấp tích cực tham gia xây dựng chính quyền 
Những năm qua, Mặt trận các cấp luôn tích cực tham gia công tác xây dựng chính quyền. Nhờ đó mà các hoạt động Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng; thực sự là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; vừa giữ mối liên hệ vừa là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân
 Một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng chính quyền luôn được các cấp Mặt trận quan tâm là tham gia xây dựng pháp luật. Thực hiện chức năng này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND và UBND tỉnh tập trung nghiên cứu, tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật, nghị quyết. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật luôn được quan tâm. Riêng năm 2013, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở, các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, ngành liên quan tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 7 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đặc biệt là Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 11-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo đại hội MTTQVN các cấp…” và các văn bản của Mặt trận Trung ương liên quan đến việc chỉ đạo, hướng dẫn đại hội Mặt trận các cấp; tổ chức tuyên truyền pháp luật của Nhà nước như: Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và một số luật khác. Trong đó, đặc biệt chú trọng các nội dung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân...

Năm vừa qua, Mặt trận các cấp, khu dân cư đã tổ chức tuyên truyền 2.561 buổi với trên 173.854 lượt người tham dự; phối hợp xây dựng mới 1 mô hình về phòng chống mại dâm HIV/AIDS, 2 khu dân cư hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Cùng với việc duy trì các “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" đã được xây dựng trong những năm trước đây, Mặt trận tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Ban điều hành Đề án cấp huyện xây dựng 25 “Điểm sáng" của năm 2013 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, Đề án 05 về tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, biên soạn 10 nội dung chuyên đề và cấp phát 1.470 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật cho Mặt trận cơ sở, khu dân cư, “Nhóm nòng cốt” trên địa bàn toàn tỉnh.

            Tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các cấp, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư vận động nhân dân tích cực phát huy dân chủ, công khai các khoản đóng góp tại địa phương; xét mức thiệt hại do thiên tai để cứu trợ; thông qua việc tổ chức cho nhân dân họp bàn, tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng công trình công cộng phục vụ dân sinh; vận động nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực bằng tiền, sức lực, vật chất để xây dựng giao thông nông thôn... Tính đến tháng 5 - 2013, sau hơn 2 năm thực hiện Đề án 05 của Ủy ban MTTQVN tỉnh, nhân dân đã tình nguyện hiến 971.271m2 đất, 213.254m hàng rào, 369 trụ cổng, 202.555 cây cối các loại, 512.911 ngày công lao động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm tốt công tác hòa giải cơ sở.

Góp phần tham gia xây dựng chính quyền, Ủy ban MTTQVN các cấp, phối hợp với HĐND, UBND, các ban, ngành cùng cấp, các tổ chức thành viên Mặt trận phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử; giám sát việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; chính sách sử dụng nhân tài, sử dụng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học và các hoạt động giám sát khác. Qua giám sát đã phát hiện nhiều công trình thực hiện chưa bảo đảm kỹ thuật, sai thiết kế…, buộc chủ đầu tư, nhà thầu điều chỉnh và làm lại như: Đường giao thông nông thôn xã Quảng Tùng, kiên cố hóa kênh mương xã Quảng Lộc, cải tạo mạng lưới điện hạ áp nông thôn ở xã Quảng Thủy, công trình Trạm Y tế xã Quảng Lưu thuộc huyện Quảng Trạch...

Ngoài ra, Uỷ ban MTTQVN tỉnh còn phối hợp với các ngành, đơn vị  như Công an, Ban An toàn giao thông tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Sở LĐTB&XH, Sở TN&MT... thực hiện tốt các Chương trình phối hợp công tác nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, duy trì các mô hình chấp hành pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; an toàn giao thông; ký kết chương trình phối hợp về lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 - 2016... Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2013, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn duy trì 4 mô hình điểm về “Khu dân cư hài hoà xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường” tại thôn Tam Đa (Tiến Hoá, Tuyên Hoá); Thôn 2 Kim Bảng (Minh Hoá, Minh Hoá); thôn Văn La (Lương Ninh, Quảng Ninh) và thôn Tân Phú (Quang Phú, thành phố Đồng Hới). Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận cho 73 cán bộ Mặt trận cấp huyện và cơ sở với 9 chuyên đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình xây dựng 12 chuyên mục, chuyên trang “Đại đoàn kết” và “Đời sống và Pháp luật” trên sóng phát thanh-truyền hình nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội dung liên quan đến hoạt động của Mặt trận...

XUÂN VƯƠNG

[Trở về]