Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận Đức Ninh đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 
Nhiệm kỳ qua ( 2009- 2014), phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, cùng với Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận xã Đức Ninh và các tổ chức thành viên đã động viên cán bộ, nhân dân đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xác định, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Mặt trận xã Đức Ninh đã tích cực tổ chức thực hiện tốt Đề án 02-212 và đã xây dựng 9 điểm sáng tại 11 thôn trên địa bàn. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Đề án, Ban chỉ đạo Đề án đã khảo sát tình hình tìm hiểu và chấp hành pháp luật trên địa bàn, trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng các mô hình điểm, lựa chọn những nội dung văn bản pháp luật phù hợp để “Nhóm nòng cốt” thực hiện việc tuyên truyền ở khu dân cư vào các buổi họp dân và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, các câu lạc bộ. Từ đó, nhận thức pháp luật của nhân dân không ngừng được nâng lên, tự giác chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, việc tang và lễ hội, gắn với việc thực hiện Đề án. Bằng các hình thức trên, hoạt động của Mặt trận xã đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Mặt trận với Đảng, chính quyền. Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng và phát huy mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được mặt trận xã phối hợp với Ban tư pháp xã và các tổ chức thành viên thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Kết quả, trong năm 2013, đã tổ chức được 131 buổi tuyên truyền cho hơn 6.148 lượt người tham dự. Nội dung các văn bản được tuyên truyền tập trung vào số lĩnh vực có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ chính trị và đời sống sinh hoạt của cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã, như: Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Luật Bảo vệ Môi trường... và các văn bản hướng dẫn thi hành.

     Song song với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, công tác tuyên truyền giáo dục, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cũng được Mặt trận xã phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên thực hiện với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Đức Ninh lần thứ XXV nhiệm kỳ 2010- 2015, Đại hội Đảng các cấp và văn kiện Đại hội XI của Đảng; tổ chức để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các chức danh do HĐND bầu thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm... Mặt trận xã đã phối hợp với HĐND, UBND xã thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; triển khai thực hiện tốt các bước hiệp thương để lựa chọn người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp; cùng với các tổ chức thành viên tham gia giám sát và vận động nhân dân hăng hái tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao. Đồng thời, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri. Ban Thường trực Mặt trận xã đã kịp thời tham mưu với cấp uỷ Đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên; thường xuyên bám sát tình hình kinh tế, đời sống của nhân dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của quần chúng nhân dân. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng giúp cho cấp uỷ Đảng, chính quyền nắm bắt được tình hình và những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri để trả lời tại các kỳ họp của HĐND xã và có hướng giải quyết phù hợp. Bên cạnh đó, mặt trận xã còn không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám giát đầu tư của cộng đồng, hoạt động hòa giải ở cơ sở và công tác giám sát đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong nhiệm kỳ qua, Ban TTND đã tiến hành 10 cuộc giám sát, 8 cuộc kiểm tra xác minh; Ban GSĐTCĐ tiến hành 35 cuộc giám sát; Tổ hòa giải tiến hành hòa giải 143/145 việc; Mặt trận xã đã tiếp nhận và chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 27 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến Pháp luật tại cơ sở

     Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu, đồng thời là động lực bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với ý nghĩa đó, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Đức Ninh đã tổ chức 7 buổi tuyên truyền riêng về chuyên đề dân chủ cơ sở với hơn 425 lượt người tham dự; đồng thời thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ cấu hạ tầng. Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 05 về tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đến nay nhân dân trên địa bàn đã đóng góp trên 1,9 tỷ đồng, hiến 92 mét đất vcườn, xây dựng 14,7 km đường bê tông và tham gia hàng ngàn ngày công. Nhờ đó, hiện tại, lộ trình XDNTM của Đức Ninh đang diễn ra thuận lợi với 17/19 tiêu chí đã đạt.

     Trong thời gian tới, Mặt trận xã Đức Ninh sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                                        Phạm Văn Khôi

                                                                  (Ban Dân chủ - Pháp luật

                                                          cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh)

[Trở về]