Bản in     Gởi bài viết  
MTTQ tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tê - xã hội của tỉnh 
   Trong những năm qua, các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phất huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

   Ðại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tập hợp đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc giành thắng lợi lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới CNH, HÐH đất nước. Ðại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là bài học lớn của cách mạng nước ta. Mặt trận TQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

 

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

   Trong những năm qua, các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh Quảng Bình đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với việc thực hiện Đề án 01 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhất là Trang Thông tin điện tử của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể đã tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về việc bồi thường người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; về các chương trình, nội dung liên quan đến công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; về các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; về Đại hội Mặt trận các cấp hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX...; tập trung vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Chủ trì ký kết và triển khai thực hiện sâu rộng các chương trình phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội, các sở, ban, ngành về nội dung công tác tuyên truyền, vận động. Trong đó nổi bật là chương trình phối hợp tuyên truyền với Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Bình. Qua đó đã thường xuyên thực hiện thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh các hoạt động của MTTQ, đưa tin những gương sáng, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận ở cơ sở. Duy trì Chuyên mục “Đại đoàn kết”, các phóng sự chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các tin, các bài phản ánh các mô hình hay, các điển hình tiên tiến trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang Năm 2019

   Mặt trận các cấp đã tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, dư luận Nhân dân để tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận; đồng thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng sự đồng thuận trong Nhân dân; tập trung tuyên truyền kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; tăng cường đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tổ chức, lực lượng xã hội, kết nạp đoàn viên, hội viên, tổ chức các cuộc gặp mặt, thăm hỏi, tiếp xúc với các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín, lực lượng cốt cán phong trào, cá nhân tiêu biểu tại cộng đồng dân cư…

   Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các tôn giáo, nhất là vai trò của chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, đặc biệt là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng thông qua các hoạt động tự quản; xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư. MTTQ các cấp đã xây dựng được 404 mô hình điểm triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động, duy trì hoạt động có hiệu quả của 815 nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện để hoàn thành và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới; thực hiện tốt việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; nhiều địa phương đã xây dựng mô hình “Tổ tự quản” vận động nhân dân hưởng ứng các chương trình, dự án của địa phương, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở. Thông qua thực hiện Cuộc vận động, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân và đã đạt được kết quả đáng phấn khởi; tỷ lệ “Gia đình văn hoá” hàng năm đạt trên 80%, tăng 7,28% so với đầu nhiệm kỳ; “Khu dân cư văn hóa” đạt trên 65%.

Lễ khánh thành bàn giao nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Minh Hóa năm 2019

    Việc phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu, nhân sỹ, trí thức trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được Mặt trận các cấp quan tâm triển khai có hiệu quả thông qua các hoạt động như tổ chức gặp mặt người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi, tặng quà chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp các ngày Lễ trọng hàng năm; động viên người có uy tín, tiêu biểu tham gia vào các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Luật; tổ chức lấy ý kiến tham gia văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cùng cấp....Qua đó đã tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

   Công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp đã trở thành nền nếp và ngày càng đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát và phản biện xã hội cũng luôc được Mặt trận các cấp chú trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm qua, Mặt trận 3 cấp và các tổ chức đoàn thể tỉnh Quảng Bình đã chủ trì tổ chức giám sát 1.231 cuộc; phối hợp tham gia giám sát với HĐND và các cơ quan có thẩm quyền 1.881 cuộc; tham gia góp ý 2.321 văn bản của các cơ quan chức năng ban hành liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân; Ban Thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 4.067 cuộc . Trên cơ sở kết quả giám sát đã kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giải quyết, trả lời.

   Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức 1.826 cuộc phản biện xã hội và góp ý dự thảo văn bản. Trong đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 05 Hội nghị phản biện, góp ý vào các dự thảo Luật có ý nghĩa quan trọng trong đời sống Nhân dân. Đồng thời tích cực tham gia góp ý xây dựng 30 văn bản dự thảo Luật của Trung ương và 18 văn bản dự thảo quy phạm pháp luật của địa phương gửi đến. Những ý kiến phản biện của Mặt trận đã được các cơ quan dự thảo văn bản nghiên cứu, tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản được ban hành, đảm bảo tính khả thi của các chương trình, kế hoạch, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội khi triển khai thực hiện.

   Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài cũng luôn được Mặt trận các cấp chú trọng, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước nói chung, Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng.

   Trong công tác Việt kiều, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cùng với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh luôn quan tâm liên lạc, nắm bắt tình hình; tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm, con em Quảng Bình đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài tích cực đầu tư sản xuất kinh doanh ở Quảng Bình và hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội để giúp đỡ các cộng đồng dân cư nghèo, hộ nghèo. Đặc biệt, vào các đợt thiên tai bão lụt, các đoàn Việt kiều Quảng Bình từ nhiều nước trên thế giới, nhất là Việt kiều Lào, Thái Lan đã tích cực vận động, quyên góp, tổ chức các đoàn về thăm hỏi cứu trợ Nhân dân Quảng Bình, góp phần giúp Nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

   Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức tốt việc gặp mặt bà con Việt kiều về quê ăn Tết, qua đó thông tin về những kết quả đã đạt được của địa phương, tạo tình cảm tốt đẹp của bà con Việt kiều với quê hương, đất nước.
Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp được quan tâm chú trọng. Hàng năm, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc cấp xã, Ủy viên Uỷ ban MTTQ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

   Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

   Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền các cấp đối với công tác Mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm; quan tâm lãnh đạo củng cố, kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của MTTQ các cấp đủ đáp ứng với vai trò nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Chính quyền các cấp quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, tổ chức giám sát và phản biện xã hội; tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

    Hai là: Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp, Uỷ ban MTTQ các cấp cần bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương để phối hợp, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp; lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên, người cao tuổi, già làng, trưởng bản, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ; phát huy có hiệu quả vai trò trực tiếp của Ban Công tác Mặt trận, tổ dân vận, tổ hòa giải ở khu dân cư.

   Ba là: MTTQ các cấp tham mưu với cấp ủy cùng cấp tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân. MTTQ các cấp tăng cường tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại đột xuất, đối thoại chuyên đề theo nhóm đối tượng, theo từng lĩnh vực để tuyên truyền, vận động trực tiếp tới Nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, mới nảy sinh từ cơ sở. Chủ động phối hợp với UBND cùng cấp để tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân về chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn bảo đảm thực chất, có hiệu quả, nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

   Bốn là: Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành, các cơ quan báo chí, truyền thông. Xây dựng cơ chế phối hợp với chính quyền cùng cấp để cung cấp thông tin đầy đủ về các chương trình, dự án, chính sách phát triển KT-XH trên địa bàn, phối hợp tham gia tuyên truyền, chuyển tải thông tin đầy đủ đến Nhân dân. Phối hợp, phân công đoàn viên, hội viên vận động theo từng nhóm đối tượng, nội dung chuyên đề cụ thể đến từng hộ gia đình. Định kỳ tổ chức giao ban công tác tuyên truyền, vận động để vừa tập hợp phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân vừa thống nhất nội dung, biện pháp tuyên truyền.

   Năm là: Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Mặt trận các cấp, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách kết hợp với việc mở rộng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận không chuyên trách, thành viên, cộng tác viên của MTTQ các cấp, những người tiêu biểu có tâm huyết, trí tuệ, trình độ, có kinh nghiệm, am hiểu xã hội từ tất cả các thành phần xã hội, các dân tộc, các tôn giáo; lựa chọn, phân công cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tập huấn để nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...; Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp./.

Trần Hùng

 

[Trở về]