Bản in     Gởi bài viết  
MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Di chúc của Bác, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương 
   Trong những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh đã tích cực, chủ động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ hình thức vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. 

   Đoàn kết là một nội dung lớn, xuyên suốt trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời huấn thị nổi tiếng của Người: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công” đã trở thành phương châm hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và thực sự đã phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để giành thắng lợi trong mỗi thời kì lịch sử. Tư tưởng lớn về sức mạnh đoàn kết cũng được Bác thể hiện trong Di chúc viết từ trước khi Người qua đời. Trong bản Di chúc cô đọng súc tích, Bác đã dành những tâm huyết sâu sắc để dặn lại các thế hệ mai sau về vấn đề đoàn kết.

   Làm theo Di chúc của Bác, năm mươi năm qua, các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta lúc nào cũng giương cao ngọn cờ đại đoàn kết. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh đại đoàn kết đã giúp đất nước vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được những thắng lợi lớn. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, chúng ta đã bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ thành công công cuộc đổi mới.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm 2019

  Thực hiện tốt tư tưởng đại đoàn kết và Di chúc của Người trong những năm qua Mặt trận TQVN các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực triển khai đồng bộ chương trình hành động, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động và thực hiện đã đi vào chiều sâu, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và rộng khắp.

   Mặt trận đã tích cực phối hợp cùng hệ thống chính trị huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân”; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phối hợp thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, không ngừng củng cố và tăng cường “thế trận lòng dân”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác vận động đồng bào có đạo, các tín đồ, chức sắc hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được tăng cường; quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội từng bước được nâng lên; dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng.

   Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được riển khai sâu rộng đến cơ sở, với phương châm “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân” đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau theo nét đẹp truyền thống “Lá lành đùm lá rách”. Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Mặt trận đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiến đất, tài sản, ngày công để xây dựng các công trình thiết yếu nông thôn với tổng giá trị trên 180.675 triệu đồng, 306.142 ngày công lao động, hiến trên 1.985.986 m2 đất, tháo dỡ hơn 40.037m tường rào, hiến 324.000 cây và hoa màu các loại... Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 404 mô hình điểm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong đó, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được các cấp Mặt trận tổng kết, nhân rộng như: “Hỗ trợ thoát nghèo có địa chỉ”, “Đường hoa đô thị”, “Camera giám sát an ninh trật tự”, “Nói không với chất cấm trong sản xuất và chế biến”, “Gần dân, sát dân”, “Khu phố văn minh đô thị”, “KDC hài hòa xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác DSKHHGĐ”, “KDC bảo đảm trật tự an toàn giao thông”... Các tổ chức thành viên cũng có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện CVĐ bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

   Cuộc vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội, góp phần tích cực vào chương trình xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây, với nhiều hình thức tuyên truyền vận động như: Tổ chức “Tháng hành động vì người nghèo” (17/11 đến 18/11 hàng năm)”; tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trên sống PTTH tỉnh, Mặt trận TQ Việt Nam các cấp đã vận động được hơn 38,2 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ Cứu trợ 395 tỷ đồng. Thông qua các loại Quỹ này, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 927 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai gây ra với số tiền trên 30 tỷ đồng. Trong đó, trọng điểm là hỗ trợ xây dựng 146 nhà ở cho hộ nghèo bị thiệt hai do thiên tai tại 6 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Bình với số tiền gần 11,8 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 5.331 hộ nghèo về vật tư, phân bón, giống cây trồng vật nuối, máy móc thiết bị….với số tiền trên 40 tỷ đồng. Đặc biệt, từ tháng 9 năm 2017, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án ĐA/85-BTT về hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2018 với 2050 bò cái lai sinh sản trị giá 30,75 tỷ đồng. Ngoài ra Mặt trận các cấp còn hỗ trợ cho hơn 1.400 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; hỗ trợ khám chữa bệnh cho hơn 400 lượt người nghèo, người gặp khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo với trên 59.000 suất quà và hỗ trợ đột xuất và thực hiện các công trình an sinh xã hội khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

   Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thường xuyên của cấp cấp ủy Đảng, sự điều hành, quản lý chặt chẽ của chính quyền và các cơ quan quản lý Nhà nước; Mặt trận và các đoàn thể các cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong công tác tuyên truyền, vậ động, triển khai thực hiện. các thương nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa, tổ chức các chuyến hàng lưu động, kèm theo các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, nhất là vungd nông thôn, miền núi để đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng. Trong thời gian qua, Mặt trận TQVN các cấp đã phối hợp tổ chức 44 Hội chợ, 78 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Hiện nay toàn tỉnh có 5.732 doanh ngiệp, 282 HTX và hàng ngàn hộ tham gia kinh doanh, sản xuất trên nhiều lĩnh vực, là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao lưu hội nhập của địa phương. Nhiều sản phẩm trong tỉnh được người tiêu dùng đánh giá cao và đã tham dự nhiều hội chợ triển lãm trong nước như: Tinh bột săn của Công ty CP tư vấn và đầu tư Long Giang Thịnh; Nấm Linh Chi của HTX sản xuất nấm và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh; Sản phẩm Khoai deo Hải Ninh; Mật ông của Công tyTNHH sinh thái Miền Tây Quảng Bình…

   Mặt trận TQVN tỉnh đã thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các Sở, ban, ngành, qua đó xây dựng được nhiều mô hình tự quản trong nhân dân trên các lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội pham, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự…Qua đó Mặt trận và các tổ chức thành viên tập hợp huy động được sức mạnh chung của toàn dân tham gia tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

   Với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, đầu tư phát triển sản xuất, người dân được tập huấn về kỹ thuật, chuỗi giá trị hàng hóa và nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, xây dựng các mô hình sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh, đặc biệt, là với đồng bào dân tộc thiểu số, đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 14,42% tương đương 34. 083 hộ nghèo năm 2016 xuống 6,98% tương đương 17.298 hộ nghèo cuối năm 2018; góp phần quan trọng vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 63 xã năm 2018; tỷ lệ “Gia đình văn hóa” hàng năm đạt trên 80%, “Khu dân cư văn hóa” đạt trên 65%.

  Đặc biệt, trong những năm vừa qua Mặt trận TQVN các cấp đã phát động cuộc vận động trong nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham những, tiêu cực; thực hành tiết kiện, chống lãng phí. Nhất là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Măt trận; góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo QĐ/217, 218 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, tăng cường sự đoàn kết và đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

  Với những kết quả đã đạt được có thể khẳng định rằng trong thời gian qua, Mặt trận TQVN các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh và thực hiệt tốt tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đời sống nhân dân được cải thiện hơn; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; cấp uỷ đảng cùng với chính quyền, Uỷ ban MTTQ và tổ chức thành viên có nhiều giải pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người lao động và đồng bào nghèo... Qua đó giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh./..

 Trần Hùng
 

[Trở về]