Bản in     Gởi bài viết  
Những vấn đề người dân quan tâm và mong đợi ở cán bộ Mặt trận (24/09/2014) 
 Với chủ đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) là sự kiện chính trị nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

 Trong Dự thảo Báo cáo của UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VII trình Đại hội nhiệm kỳ VIII đã trình bày đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về những vấn đề liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và công tác Mặt trận như: khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện các chương trình hành động nhiệm kỳ 2009-2014, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như xác định mục tiêu, các chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019. 

 

Đứng về tầm vĩ mô, mục tiêu và các chương trình hành động mà Dự thảo Báo cáo đã đề ra là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, đi vào từng khía cạnh thì MTTQ Việt Nam trong thời gian tới cần có những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhất là bước đột phá trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động, đổi mới nội dung và phương thức hành động, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với niềm tin và sự mong mỏi của các tầng lớp nhân dân. Xin nêu ra một số vấn đề mà người dân quan tâm và mong đợi ở MTTQ Việt Nam.  

 

Thứ nhất, vấn đề Đại đoàn kết toàn dân tộc. Có thể nói, vấn đề đoàn kết hiện nay cần được nhìn nhận và giải quyết trên hai góc độ: Đoàn kết trong phạm vi rộng, ở tầm vĩ mô trong cả nước và đoàn kết trong từng tập thể cơ quan, địa phương, đơn vị. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của Đảng và nhân dân ta, được tiếp nối và phát triển qua các thế hệ người Việt Nam. Tinh thần yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, tương thân tương ái tiếp tục được phát huy trong thời gian qua, góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ các thành viên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước ta đã dấy lên tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, làn sóng yêu nước mạnh mẽ ở mọi tầng lớp nhân dân. 

 

Đoàn kết trong từng tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị, giữa những cá nhân với nhau ở nhiều nơi đang là một trong những quan ngại của nhân dân. Xét ở khía cạnh lợi ích thì những người có cùng lợi ích sẽ dễ dàng đoàn kết, chia sẻ với nhau hơn. Trong khi chúng ta đang phấn đấu xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, nhiều người dân mỗi ngày khó khăn lắm mới vượt qua cái ngưỡng của sự nghèo đói, thì có những cán bộ lãnh đạo, đảng viên có tài sản hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng mà không phải do mồ hôi, công sức, trí tuệ của mình bỏ ra mà bằng những hành động vi phạm pháp luật, đạo đức, nhân phẩm của một công dân. Hiện tượng dẫm đạp lên đạo đức, nhân phẩm mà "vơ vét cho đầy túi tham”, "sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi”, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt trong cán bộ, nhân viên nhà nước là rất phổ biến, nhưng vẫn chưa làm sao xử lý, dẹp yên được. Tình trạng mâu thuẫn nội bộ địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ vì lợi ích cá nhân, cục bộ mà tranh giành nhau là khá phổ biến. Với vai trò, chức năng là tổ chức tập hợp, biểu tượng của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam đã và sẽ làm gì để loại bỏ những phần tử sâu mọt trong xã hội, lấy lại niềm tin của người dân? Có lẽ một trong những vấn đề rất quan trọng, xuyên suốt và bao trùm để bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, MTTQ Việt Nam cần tạo ra bước chuyển biến tích cực là công khai hóa tiền lương, thu nhập, xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi, độc quyền trong tất cả các lĩnh vực, tổ chức, các cấp các ngành cơ quan, đơn vị, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước... MTTQ Việt Nam cần giám sát cho được sự tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển, trong từng thành phần kinh tế, trong từng chương trình, dự án từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. 

 

Thứ hai, người dân mong chờ MTTQ Việt Nam làm tốt hơn, thực chất hơn và cụ thể hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh. Trong những năm qua, MTTQ các cấp đã tích cực thực hiện hoạt động giám sát đối với hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức, đảng viên; tham gia góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, kết quả đạt được chưa cao, thậm chí vẫn còn hình thức. Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.  

 

Cùng với việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Như vậy là quy chế, quy định, chính sách đã có. Vấn đề đặt ra hiện nay là MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có đủ năng lực, trình độ, bản lĩnh để giám sát, phản biện. Người dân rất quan tâm, chờ đợi tổ chức, cán bộ MTTQ các cấp, nhất là ở cơ sở phải sát cánh, chia sẻ những bức xúc, khó khăn, oan trái của người dân; có tiếng nói phản biện mạnh mẽ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên và những người lép vế, yếu thế trong xã hội. Trước mắt, cần có cơ chế thuận lợi để MTTQ các cấp tổ chức cho các tổ chức thành viên và đông đảo nhân dân giám sát, phản biện những dự thảo nghị quyết Đại hội tổ chức Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Một trong những nội dung rất cần có sự giám sát của MTTQ và các tầng lớp nhân dân là công tác tổ chức cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy Đảng. 

 

Thứ ba, người dân yêu cầu, mong đợi nhiều hơn ở những cán bộ làm công tác Mặt trận. Các tổ chức, cấp ủy Đảng và ngay cả MTTQ Việt Nam có đổi mới thật sự trong công tác cán bộ làm công tác Mặt trận. Trước hết, đó phải là người có phẩm chất, năng lực, đạo đức, uy tín và bản lĩnh thì mới có thể đảm đương chức năng, vai trò, vị trí của MTTQ trong tình hình hiện nay. Công tác Mặt trận thời gian gần đây đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách cụ thể, hoạt động của Mặt trận và vai trò, hình ảnh cán bộ Mặt trận ở nhiều nơi còn mờ nhạt, bị động. Hiện nay, cán bộ các cơ quan Đảng, cán bộ chính quyền "oai” hơn cán bộ Mặt trận. Vẫn còn tình trạng cấp ủy Đảng phân công những cán bộ dôi dư, cán bộ sắp về hưu, cán bộ "có vấn đề” hoặc năng lực, trình độ hạn chế, không am hiểu công tác Mặt trận, uy tín kém sang làm công tác Mặt trận. Mặt khác, cần mạnh dạn đổi mới cơ chế công tác của cán bộ Mặt trận, cương quyết xóa bỏ tình trạng hành chính hóa công tác và cán bộ Mặt trận. Cán bộ Mặt trận phải sát cơ sở hơn nữa, kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của người dân, đi vào từng tầng lớp nhân dân, lượm nhặt những suy nghĩ của mỗi số phận con người để có thể có cách giải quyết thỏa đáng lợi ích và yêu cầu của mọi tầng lớp nhân dân. Những cán bộ Mặt trận còn phải có niềm cảm thông, gần dân và biết chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của công dân nơi cư trú, là nơi mà người dân có thể tìm đến để giãi bày, tâm sự. Làm công tác Mặt trận mà không có lòng nhiệt tình thì không làm nổi. Công việc của Mặt trận rất nhiều, từ việc hiếu hỉ cho đến việc giám sát, bênh vực, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Cán bộ làm công tác Mặt trận cần quán triệt và có bản lĩnh để yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt quan điểm của Bác Hồ "việc gì có lợi cho dân phải kiên quyết làm; việc gì có hại đến dân phải cương quyết tránh”. Thực hiện đúng quan điểm làm sao tiếng nói của Mặt trận dễ đi vào lòng người, đó không phải là mệnh lệnh. Nên xúc tiến xây dựng một chương trình quy hoạch công tác cán bộ Mặt trận ở tầm cao hơn với một chiến lược phát triển công tác cán bộ Mặt trận. 

 Nói tóm lại, người dân đã và đang mong chờ những cán bộ Mặt trận thật sự nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; trọng dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân.

                                                                                                                                                                                                 (Theo Báo ĐĐK)

[Trở về]