Bản in     Gởi bài viết  
Phát huy vai trò sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân 

   Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu, là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Đoàn kết đã trở thành một động lực to lớn, một triết lý nhân sinh và hành động để dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc ta chính là tinh thần cấu kết cộng đồng, tình đồng chí, tình đồng bào, tình đoàn kết giữa những người con Lạc, cháu Hồng, con Rồng, cháu Tiên. 

     Là thực thể của tư tưởng, chiến lược đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được xây dựng trên nền tảng liên minh công, nông, trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã quy tụ được cả dân tộc, tập hợp được toàn dân kết thành một khối vững chắc, là nguồn sức mạnh vô tận, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh.

   Để thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ quan trọng đó, Mặt trận đã có nhiều hoạt động thiết thực. Mặt trận chủ trì các cuộc họp để Nhân dân đóng góp ý kiến vào các bản dự thảo về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền các văn bản pháp luật có tác động trực tiếp đến đời sống cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân như Bộ Luật dân sự, Luật hoà giải cơ sở, Luật hôn nhân gia đình, Luật tiếp công dân… được 56 lớp thu hút 3.983 lượt người tham gia. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW về đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh... Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên về các nội dung và thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; huy động tối đa các chuyên gia, hội đồng tư vấn liên quan đến từng lĩnh vực để lấy ý kiến phản biện, đóng góp ý kiến, bổ sung, sửa đổi các văn bản, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho phù hợp với quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

    Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã tổ chức hội nghị để quán triệt cho Mặt trận các xã phối hợp với các tổ chức thành viên kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của các cấp, đồng thời làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo, đảm bảo cho mỗi người, mỗi gia đình đều được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói đứt bửa trong dịp tết. UBMTTQVN huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên khảo sát các đối tượng khó khăn hộ nghèo nắm tình hình đời sống nhân dân để kịp hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

   Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tiêu biểu và các gia đình đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo phân phối cứu trợ, quà tết, đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đảm bảo 100% hộ nghèo đều có quà trong dịp tết. Triển khai hỗ trợ tu sữa và xây dựng mới nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Mặt trận TQVN huyện Quảng Trạch hỗ trợ bò cho hộ nghèo đễ phát triển kinh tế  

   Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án số 85/ĐA-MT của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tỉnh về hỗ trợ 280 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo, để phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Hướng dẫn các hộ dân trong quá trình chăn nuôi bò đã được hỗ trợ theo đề án đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả cao.

   Tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo”. Đây là hoạt động thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận các cấp. Trong năm 2019 Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện đã kêu gọi, phát động đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 500 triệu đồng.

   Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình « Mổi xã một sản phẩm - OCOP » trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2020 ; nhằm xây dựng được các sản phẩm của làng, xã góp phần tạo ra sự chủ động của người dân trong lựa chọn và sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ và sử dụng sản phẩm chủ lực của địa phương. Phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ, hội Nông dân huyện tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội Liên hiệp Phụ nữ và Nông dân tỉnh về sản phảm nông sản của các HTX Trường Thủy, HTX Nam Hồng Quảng, HTX Bún bánh Tân An, HTX Hưng Loan...

   Phối hợp với HĐND và UBND các cấp tổ chức cho đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri trư¬ớc, sau kỳ họp thứ 7, 8; tổng có 437 cử tri tham gia với 39 lựơt ý kiến. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc trước, sau kỳ họp thứ 10, thứ 12 HĐND tỉnh (Khóa XVII). Đại biểu HĐND huyện trước, sau kỳ họp thứ 9, thứ 12 tại 21 điểm tiếp xúc có 2.671 cử tri tham gia với 301 ý kiến, các ý kiến được Ban Thường trực Mặt trận huyện tổng hợp gửi cho các cơ quan xem xét giải quyết theo quy định.
Phối hợp với UBND huyện tổ chức cho nhân dân 02 xã Quảng Liên và Quảng Trường tham gia lấy ý kiến hợp nhất 02 xã; triển khai hợp nhất, sáp nhập 07 thôn ở các xã Quảng Thạch, Cảnh Hóa, Phù Hóa và Quảng Liên.

   Bước vào thời kỳ mới, đất nước và quê hương đang đứng trước những vận hội mới, đồng thời cũng đang đối mặt với những khó khăn, thách thức đặt ra. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ trong cán bộ, đảng viên. Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Các thế lực thù địch đang ra sức chống phá nước ta với nhiều thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, trong đó có âm mưu gây kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tình hình đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, một số vấn đề về văn hoá, xã hội bức xúc đã ảnh hưởng đến lòng tin của một bộ phận nhân dân, làm giảm sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, việc phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu, nhiệm vụ tiên quyết.

   Mặt trận cần chủ động đổi mới, sáng tạo trong các phương thức hoạt động để bắt kịp với sự thay đổi trong giai đoạn mới; quan tâm đến công tác nắm bắt tình hình Nhân dân để có các dự báo và giải pháp phù hợp, nhất là nắm bắt tình hình Nhân dân tại những điểm nóng, phức tạp. Hướng về cơ sở, khu dân cư và bám sát nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ huyện giao cho; tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức trong khối, góp phần giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền và nhân rộng các “mô hình khéo”, tấm gương tiêu biểu, lan tỏa các câu chuyện đẹp để xã hội ngày càng tốt đẹp, cũng như có được niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân trong các phong trào, cuộc vận động để Mặt trận xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch đang xuyên tạc, phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục phát huy vai trò của các Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở để kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án mà người dân được trực tiếp thụ hưởng.

    Mặt trận các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sử dụng hiệu quả “Quỹ vì người nghèo”, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của huyện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai…

    Bên cạnh đó, là những người luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chính vì vậy mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn nắm chắc thực tiễn và lý luận, nắm chắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và kiến thức về Mặt trận để tham mưu và tổ chức công việc được sát thực. Người cán bộ Mặt trận cũng cần phải có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, luôn cập nhật kiến thức, tìm hiểu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công việc để giải quyết những vấn đề mới, khó.

    Để hoạt động của Mặt trận các cấp trong huyện ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa việc tập trung xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên, liên tục; quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm nhất quán của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Với tinh thần đoàn kết, yêu nước, truyền thống cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Mặt trận các cấp huyện Quảng Trạch sẽ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy dân làm gốc, “gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân” như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trạch xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh./.


Thu Hoài- MT Quảng Trạch

 

[Trở về]