Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 

    Để nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về công tác tiếp công dân, khiếu nại và giải quyết tố cáo, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý… góp phần bảo đảm việc khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, từng bước giảm dần tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, đông người. Ngày 20/4/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ký kết và ban hành Chương trình phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở giai đoạn 2020 - 2025.

    Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật khiếu nại, tố cáo nhằm giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi tham gia khiếu nại, tố cáo, đồng thời giải thích về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để công dân hiểu, tự giác chấp hành pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh thỏa thuận hòa giải hoặc quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đúng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật; tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm về giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

   Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng sẽ chủ động tham gia phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết các tranh chấp ngay tại cơ sở khi có mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân thông qua biện pháp hòa giải, tuyên truyền, giáo dục, giải thích chính sách, pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở để phòng ngừa, hạn chế phát sinh các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở…

   Trong quá trình thực hiện giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với cơ quan, tổ chức lựa chọn một số vụ việc phức tạp, khiếu nại đông người, tố cáo kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, những vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, có thẩm quyền nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có tinh tiết mới mà công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo để xem xét, kiến nghị với các quan có thẩm quyền về hướng xử lý, giải quyết.

    Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh sẽ thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo phản ánh tình hình dư luận Nhân dân về khiếu nại, tố cáo, những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp để lựa chọn, xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp, kịp thời…; Rà soát, đề xuất hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trọng Tiến

[Trở về]