Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ theo dõi, nắm tình hình địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 
     

       Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-MTTQ-UB ngày 29/8/2019. Trên cơ sở Thông báo số 215/TB-MTTQ-BTT ngày 12/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ theo dõi, nắm tình hình địa bàn các huyện, thị xã, thành phố như sau:

     I. Huyện Minh Hóa
    * Lãnh đạo phụ trách: Ông Trương Văn Hởi - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
    * Cán bộ theo dõi, nắm tình hình:
    - Ông Phạm Văn Đồng - Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng ban Phong trào;
    - Ông Nguyễn Lê Huy - Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo;
    - Ông Phạm Trọng Tiến - Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật.

     II. Huyện Tuyên Hóa
     * Lãnh đạo phụ trách: Ông Trương Văn Hởi - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
     * Cán bộ theo dõi, nắm tình hình:
      - Ông Phạm Văn Đồng - Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng ban Phong trào;
      - Ông Lê Văn Lộc - Phó Trưởng ban Tổ chức - Thi đua;
      - Bà Nguyễn Hoài Nam - Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật.

     III. Huyện Quảng Trạch
     * Lãnh đạo phụ trách: Ông Hoàng Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
     * Cán bộ theo dõi, nắm tình hình:
     - Ông Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo;
     - Ông Trần Xuân Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo;
     - Ông Nguyễn Song Duyên - Chuyên viên Ban Phong trào.

      IV. Thị xã Ba Đồn
      * Lãnh đạo phụ trách: Ông Hoàng Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
      * Cán bộ theo dõi, nắm tình hình:
      - Ông Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo;
      - Ông Trần Duy Hưng - Phó Trưởng ban Phong trào;
      - Ông Phạm Trọng Tiến - Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật.

     V. Huyện Bố Trạch
     * Lãnh đạo phụ trách: Ông Hoàng Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
     * Cán bộ theo dõi, nắm tình hình:
     - Bà Hồ Thị Anh Đào - Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo;
     - Ông Nguyễn Lê Huy - Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo;
     - Bà Lê Thị Hoàng Anh - Chuyên viên Ban Phong trào.

     VI. Thành phố Đồng Hới
     * Lãnh đạo phụ trách: Ông Trần Quang Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
     * Cán bộ theo dõi, nắm tình hình:
     - Ông Nguyễn Xuân Toàn - Uỷ viên Ban Thường trực, Chánh Văn phòng;
     - Ông Phạm Văn Khôi - Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật.

      VII. Huyện Quảng Ninh

     * Lãnh đạo phụ trách: Ông Trần Quang Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
     * Cán bộ theo dõi, nắm tình hình:
     - Bà Nguyễn Thị Thương - Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tổ chức - Thi đua;
     - Ông Trần Duy Hưng - Phó Trưởng ban Phong trào.

     VIII. Huyện Lệ Thủy
      * Lãnh đạo phụ trách: Ông Trần Quang Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
      * Cán bộ theo dõi, nắm tình hình:
      - Bà Lê Thị Mỹ Hiền - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật;
      - Ông Trần Khắc Định - Phó Chánh Văn phòng;
      - Ông Nguyễn Song Duyên - Chuyên viên Ban Phong trào.

       Thông báo này thay cho Thông báo số 215/TB-MTTQ-BTT ngày 12/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./.

[Trở về]