Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức hưởng ứng "Ngày khí tượng thế giới năm 2018" 
 

   Ngày 23 tháng 3 hàng năm được lựa chọn là “Ngày Khí tượng Thế giới”. Chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 được Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra là “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, Ứng phó thông minh với khí hậu”. Chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của thời tiết và khí hậu với an sinh xã hội, sức khoẻ của cộng đồng, an ninh lương thực và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết và qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thuỷ văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Để tổ chức hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới năm 2018, ngày 14/3/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 318/UBND-TNMT, trong đó yêu cầu:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổ chức các hoạt động cụ thể như: tổ chức các hoạt động mít-tinh kỷ niệm, tuyên truyền phù hợp; lồng ghép vào chương trình sinh hoạt của cơ quan, đơn vị; tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm; treo áp phích, băng rôn với chủ đề “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, Ứng phó thông minh với khí hậu” tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, khu vực công cộng, nơi đông người qua lại để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thuỷ văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

 - Các cơ quan thông tin truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, các Đài Truyền thanh cấp huyện tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày Khí tượng Thế giới năm 2018 với chủ đề “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, Ứng phó thông minh với khí hậu” và các hoạt động tuyên truyền khác để tuyên truyền, phản ánh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu; xây dựng các chuyên đề, bài viết, phóng sự tuyên truyền về Ngày Khí tượng Thế giới năm 2018 và tầm quan trọng của biến đổi khí hậu đến cộng đồng dân cư trên địa bàn.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, làm đầu mối hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền và tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới 2018 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.

Thời gian tiến hành các hoạt động kỷ niệm Ngày Khí tượng Thế giới năm 2018 từ ngày 20/03/2018 đến ngày 27/3/2018.

Tải Thông điệp Ngày khí tượng thế giới năm 2018

Hồng Huyên

 

[Trở về]