Bản in     Gởi bài viết  
Uỷ ban Mặt trận TQVN thành phố Đồng Hới chỉ đạo hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024. 

   Đại hội Mặt trận TQVN cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024 thành phố Đồng Hới đã thành công tốt đẹp. Kết quả 16/16 xã, phường đều hiệp thương đúng, đủ số lượng Uỷ ban Mặt trận, Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận thành phố theo đúng Đề án nhân sự đã được chuẩn bị. Tổng số Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận các xã, phường là 593 vị, Ban Thường trực 72 vị, 16 Chủ tịch, 31 Phó Chủ tịch, 25 Uỷ viên Thường trực.  

   Thực hiện hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận TQVN về “Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”, Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về “Lãnh đạo Đại hội Mặt trận TQVN các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024”, đến ngày 25/01/2019, Uỷ ban Mặt trận TQVN thành phố Đồng Hới hoàn thành công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024

   Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 17 -CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 08/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

   Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN thành phố đã chỉ đạo Mặt trận các xã, phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nhiều hình thức như: Tổ chức đăng ký các công trình, phần việc chào mừng Đại hội, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục trong các buổi sinh hoạt đoàn viên, hội viên, trong ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, tuyên tuyền trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, khu dân cư… Mặt trận các xã, phường đã triển khai nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Mặt trận cấp xã tiến tới Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 như xây dựng nhà đại đoàn kết; hưởng ứng mô hình “Đường hoa, Điểm hoa” do Mặt trận thành phố phát động; mô hình “Đường hoa kiểu mẫu” ở xã Bảo Ninh; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng bảng tuyên truyền với nhiều hình ảnh phong phú, đa dạng phản ánh hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua ... từ đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết thống nhất, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực.

   Uỷ ban Mặt trận TQVN thành phố phối hợp với Trang thông tin điện tử của Mặt trận tỉnh, Đài Truyền thanh - truyền hình thành phố thường xuyên tuyên truyền các hoạt động, tiến độ tổ chức Đại hội của Mặt trận các xã, phường. Vì vậy, Đại hội Mặt trận cơ sở đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về công tác Mặt trận, tích cực tham gia xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

   Mặt trận thành phố đã chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận TQVN các xã, phường chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội đảm bảo chất lượng, sát với tình hình thực tế của địa phương. Nhìn chung, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Mặt trận cơ sở đã đánh giá đúng tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân, nêu rõ những kết quả nổi bật, những mô hình, điển hình, những chuyển biến trong việc khắc phục hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm đang tồn tại và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm; phân tích, làm rõ thuận lợi, khó khăn, những nội dung trọng tâm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận các cấp trong việc xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận trong xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.

   Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến đội ngũ cán bộ Mặt trận, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong tình hình hình mới.

   Mặt trận thành phố quan tâm, lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự Ủy ban Mặt trận cấp xã khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ, cơ cấu, thành phần để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết; coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Chú trọng nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp và có tỷ lệ người ngoài Đảng phù hợp.

   Đảng ủy cơ sở đã phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy tham gia Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp. 16/16 đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận cấp xã là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã, phường.

  Kết quả 16/16 xã, phường đều hiệp thương đúng, đủ số lượng Uỷ ban Mặt trận, Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận thành phố theo đúng Đề án nhân sự đã được chuẩn bị. Tổng số Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận các xã, phường là 593 vị, Ban Thường trực 72 vị, 16 Chủ tịch, 31 Phó Chủ tịch, 25 Uỷ viên Thường trực.

   Đại hội Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019- 2024 trên địa bàn thành phố đã diễn ra dân chủ, khẳng định vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận là gắn Chương trình, hoạt động công tác Mặt trận với việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, góp phần phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thu Hương - Mặt trận thành phố
 

[Trở về]