Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. 

    Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 267/KH-MTTQ-BTT ngày 14/9/2023 về việc tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

    Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng MTTQVN; thông qua hoạt động tuyên truyền góp phần ôn lại lịch sử vẻ vang của MTTQVN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị để chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp; đồng thời, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 phải được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đề ra, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong hệ thống Mặt trận các cấp.

   Nội dung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029; các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; những kết quả nổi bật thực hiện Chương trình hành động Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và Chương trình hành động Đại hội MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; những yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; những ý kiến đóng góp của Nhân dân tham gia xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và cơ cấu nhân sự Ủy ban MTTQVN khóa mới của Đại hội Mặt trận cấp mình, dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận cấp trên và Điều lệ MTTQVN sửa đổi (nếu có)…

    Nội dung chi tiết của Kế hoạch số 267/KH-MTTQ-BTT ngày 14/9/2023 

[Trở về]