Thông báo phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 
 THÔNG BÁO số 41 ngày 12/5/2020 Về việc phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024
Xem tiếp
QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, biên chế các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình 

     Quy định Chức năng, nhiệm vụ, biên chế các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình
(Ban hành theo Quyết định số 102 /QĐ-MTTQ-BTT ngày 12...

Xem tiếp
Thông báo phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ theo dõi, nắm tình hình địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 
     

       Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 ban hành...

Xem tiếp