Thông báo phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ theo dõi, nắm tình hình địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 
     

       Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 ban hành...

Xem tiếp
THÔNG BÁO PHÂN CÔNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN TỈNH NHIỆM KỲ 2019 - 2024 

    

       Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng...

Xem tiếp
CƠ CẤU TỔ CHỨC 
Xem tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQVN TỈNH NHIỆM KỲ 2014-2019 
Xem tiếp