Thông báo phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ theo dõi, nắm tình hình địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 
     

       Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 ban hành...

Xem tiếp
CƠ CẤU TỔ CHỨC 
Xem tiếp