Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 

   Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là người yêu nước nhất”, trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phát động, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua được triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh.

    Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua phong phú, đa dạng, nội dung thi đua phù hợp, có tác dụng thiết thực, nhất là việc tổ chức đăng ký thi đua, giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm có hiệu quả đã phản ánh được tác dụng của công tác thi đua, từ đó thu hút được nhiều thành phần tự nguyện, tự giác tham gia phong trào để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… Để triển khai thực hiện Chỉ thi số 11-CT/TU, ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh các phong tào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; trong thời gian tới Mặt trận các cấp tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực hoạt động; tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo động lực hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Ông Trần Công Thuật, PBT- Chủ tịch UBND tỉnh và bà Phạm Thị Hân, UVTUTU- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận quà của Phó Chủ tịch nước tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh

    Các cấp Mặt trận tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, như: Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 10/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)”; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”; Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 về “Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình”. Các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua đó tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và của các tầng lớp Nhân dân.

    Tổ chức thực hiện, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ V/2020, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với Cuộc vận động “Toàn xây đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào “Mỗi người dân Quảng Bình là một hướng dẫn viên, đại sứ du lịch”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng người cán bộ Mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện tốt nội dung “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhóm giải pháp chủ yếu và 4 khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.Tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Huy động sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực thi đua phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài chống dịch”,“mỗi người dân là một chiến sỹ”, phát huy truyền thống cách mạng của các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, chung sức, chung lòng, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn, quyết tâm sớm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Ông Đoàn Ngọc Lâm,UVTU- PCT TT UBND tỉnh và Bà Phạm Thi Hân, UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trao  Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ủng hộ phòng chống Cviod-19.

   Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của các cấp Mặt trận theo hướng tập trung về cơ sở. Mặt trận các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, cấp bách và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức phát động các phong trào thi đua với các hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, cơ sở; đề cao tính hiệu quả, thiết thực của phong trào thi đua; tránh lãng phí, hình thức. Thường xuyên quan tâm xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu khen thưởng, biểu dương các nhân tố, mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua. Có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng mô hình mới, nhân tố mới trong cả giai đoạn, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới tổ chức phong trào thi đua. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua; lựa chọn các tập thể, cá nhân thật sự điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để khen thưởng và đề nghị khen thưởng.

   Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng thành tích, có tính động viên, khích lệ, lan tỏa; tránh tình trạng khen thưởng tràn lan. Không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng về cả nội dung và hình thức, biện pháp; mỗi phong trào thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực gắn kết với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Mặt trận, thu hút đông đảo nhiều tổ chức, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện điển hình, nhân tố mới, khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, công chức, không phải là lãnh đạo, quản lý; tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, khen thưởng đột xuất và khen thưởng theo chuyên đề. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quy trình, thủ tục, hồ sơ về xét khen thưởng, gắn với phong trào thi đua thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra quyết tâm phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ./.

Văn Minh

[Trở về]