Bản in     Gởi bài viết  
Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư 

 Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Ban Biên tập đăng tải Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xem văn bản tại đây
[Trở về]