Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Ninh là đơn vị được chọn chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 

   Ngày 26/9/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-MTTQ-BTT về Tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029.

   Theo đó MTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh là đơn vị được chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện, thị xã, thành phố. Về chỉ đạo Đại hội điểm cấp xã, phường thị trấn, mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ chọn 01 đơn vị để chỉ đạo Đại hội điểm.

   Với mục đích chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã và cấp huyện nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội ở cấp xã, cấp huyện; trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân ưu điểm, nguyên nhân hạn chế, rút ra kinh nghiệm để các đơn vị khác làm tốt hơn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của địa phương, đơn vị mình.

   Yêu cầu địa phương, đơn vị được chọn chỉ đạo Đại hội điểm phải đảm bảo có tính đại diện về địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, cán bộ và các điều kiện khác, đồng thời có cơ sở vật chất đảm bảo để tổ chức Đại hội điểm và được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

    Đại hội điểm phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng Điều lệ MTTQ Việt Nam và Hướng dẫn số 53/HD-MTTQ-BTT ngày 14/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

    Thời gian tổ chức Đại hội điểm cấp xã không quá 01 ngày , hoàn thành trước ngày 15/01/2024, tuỳ theo điều kiện của địa phương có thể tổ chức sớm hơn.

   Thời gian tổ chức Đại hội điểm cấp huyện không quá 02 ngày, dự kiến vào đầu tháng 4/2024.

    Nội dung chi tiết của Kế hoạch 269/KH-MTTQ-BTT ngày 26/9/2023

Ban TC - TG

[Trở về]