Sức lan toả của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

   Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày hội) ra đời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao...

Xem tiếp
HƯỚNG MẠNH VỀ CƠ SỞ TRONG THÁNG CAO ĐIỂM “VÌ NGƯỜI NGHÈO” 

   Chung tay vì người nghèo, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là truyền thống đạo lý “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam. Trong thời gian qua, đặc biệt...

Xem tiếp
NHÀ TRÁNH LŨ CỘNG ĐỒNG 
   Nghĩa tình nhà văn hoá cộng đồng tránh lũ

   Khi trời yên biển lặng, những nhà văn hoá cộng đồng tránh lũ là nơi hội họp, giao lưu, sinh hoạt văn hóa thể thao của người dân....

Xem tiếp
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÁNG CAO ĐIỂM “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2023 

 

Xem tiếp
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 

    Sáng ngày 28/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban...

Xem tiếp