Bản in     Gởi bài viết  
Ủy ban Mặt trận TQVN xã Quảng Phương phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị 

Xác định công tác giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Thực hiện Quyết định 217-218 của Bộ Chính trị, 5 năm qua MTTQ xã Quảng Phương, các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong cộng đồng Khu dân cư. 

   Xã Quảng Phương là xã nằm ở cụm vùng Tây của huyện, toàn xã có 4 thôn, dân số toàn xã có 2288 hộ với 8673 nhân khẩu. Tổng diện tích tự nhiên 23,9km2; Đảng viên toàn đảng bộ là 382 đồng chí; đảng viên gốc giáo là 15 đồng chí tham gia sinh hoạt bình thường. Số lượng giáo dân có 839 hộ với 3513 nhân khẩu theo đạo thiên chúa. Tổ chức tôn giáo có 01 giáo xứ, 02 giáo họ, có 01 Linh mục phụ trách, có 01 dòng tu Mến Thánh giá Hướng Phương với 96 nữ tu và 01 trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật có 100 cháu.

   Như chúng ta được biết, 5 năm qua dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện cùng với sự đoàn kết nổ lực vượt qua khó khăn của Đảng bộ và nhân dân trong toàn xã đến nay tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất và tình thần của người dân trên địa bàn từng bước nâng lên rõ rệt, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú, là xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; bình quân thu nhập đầu người 33,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 giảm xuống còn 3,54%.

  Xác định công tác giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Thực hiện Quyết định 217-218 của Bộ Chính trị, 5 năm qua MTTQ xã Quảng Phương, các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong cộng đồng Khu dân cư.

Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN xã Quảng Phương lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2019-2024

  Thực hiện hướng dẫn chi tiết số 60 của Ban Thường trực UBMTTQ huyện Quảng Trạch ngày 26/9/2014, tại xã Quảng Phương đã triển khai cho cán bộ chủ chốt từ xã đến cơ sở số lượng 67 thành viên tham gia, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương của tỉnh của huyện. Ban Thường trực UBMTTQ xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt thực hiện hướng dẫn Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị đồng thời phối hợp với các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, lồng ghép với các hội nghị để triển khai theo quy định để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân biết công tác giám sát và phản biện của Bộ chính trị (khóa XI).

  Hoạt động giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận đã có nhiều chuyển biến. Mặt trận phối hợp với Hội đồng nhân dân khảo sát đánh giá chất lượng đại biểu HĐND; phối hợp, giám sát việc thực hiện các chương trình kinh tế; triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát các khoản thu các trường và các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân trên địa bàn; việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho hộ nghèo đối với trạm y tế. Giám sát chuyên đề có 13 cuộc cụ thể giám sát đóng góp thu quỹ phí các thôn, giám sát chế độ chính sách xây dựng nhà ở người có công, giám sát tiêu chí giao thông cơ sở, giám sát 3 trường. Phối hợp giám sát có 04 cuộc thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới, công tác thanh tra phát hiện sai phạm như lấn chiếm lòng lề đường phối hợp với HĐND, UBND xã để giải quyết.

  Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tham gia góp ý vào dự thảo các bộ Luật như dự thảo Luật chính quyền địa phương, Luật hình sự, Luật hộ tịch (có 125 người tham gia với 85 lượt ý kiến). Hướng dẫn Ban thanh tra, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên, Ban giám sát cộng đồng tập trung thực hiện giám sát chính sách xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo; giám sát việc rà soát tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ, giám sát việc kê khai nhà có công theo Nghị định 22 có 172 nhà, các công trình xây dựng trên địa phương công khai kịp thời đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Thông qua giám sát đã phát huy được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với thực hiện nhiệm vụ giám sát xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đạt một số kết quả trong 5 năm qua. Công tác xây dựng nông thôn mới đến 30/12/2018 hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa trong toàn xã và về đích nông thôn mới.

Bà con xã Quảng Phương hưởng ứng  phong trào "Ngày toàn dân thu gom rác thải" năm 2019

  Những kết quả đạt được trong 5 năm qua đã thực hiện được là cơ bản. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, việc theo dõi đôn đốc xử lý các kiến nghị như giám sát vẫn khó khăn, cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội nhìn chung còn ít kinh nghiệm thực tiễn về các lĩnh vực chuyên sâu cần giám sát dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra do nhận thức một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về chức năng nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội chưa thật đầy đủ và sâu sắc, còn xem nhẹ vai trò giám sát và phản biện xã hội.

  Để tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 5 năm tới cần có những giải pháp như sau:

       Một là, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ở xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung của Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị (khóa Xi) về công tác giám sát, phản biện tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phải vào cuộc đồng bộ, nhiệm vụ cụ thể thì mới đạt hiệu quả, phát huy được dân chủ, tập hợp được ý kiến đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

     Hai là, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần có kế hoạch cụ thể đầu năm, cần chọn nội dung, những vấn đề bức xúc có liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

     Ba là, Đề nghị các cấp Mặt trận mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giám sát, phản biện cho cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến cơ sở.
Bốn là, MTTQ xã Quảng Phương có 10 KDC nhưng mới công nhận được 04 Ban công tác Mặt trận, trong thời gian tới MTTQ các cấp xem xét bổ sung để bộ máy Ban công tác Mặt trận hoạt động có hiệu quả.

Thu Hoài- MT Quảng Trạch
 

[Trở về]