Bản in     Gởi bài viết  
Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Quảng Trạch phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" 

     Thực hiện Kế hoạch của Ban ATGT tỉnh Quảng Bình về việc triển khai Năm an toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”. Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện đã tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ban hành nhiều văn bản đôn đốc các phòng ban, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

    Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo ATGT dịp lễ, tết và khai giảng năm học mới 2018-2019. Các địa phương đã huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo ATGT, phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị quản lý đường bộ, phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện nghiêm túc công tác vận động, xử lý các vi phạm hành lang ATGT và đã đạt được những kết quả cơ bản theo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, công tác đảm bảo trật tự ATGT vẫn còn nhiều hạn chế. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người dân còn thấp; Tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ vẫn còn, việc ngăn chặn chưa triệt để. Công tác xử lý phương tiện quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn còn nhiều khó khăn, việc ngăn chặn chưa có hiệu quả cao, đặc biệt là xe ô tô tự đổ (xe ben) chở đất san lấp. Tình hình tai nạn giao trên địa bàn huyện đang còn nhiều tiềm ẩn với diễn biến khá phức tạp; xảy ra 21 vụ, làm chết 18 người, bị thương 08 người, tăng 03 vụ, tăng 03 người chết, thiệt hại tài sản khoảng 196,7 triệu đồng, giảm 5 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2017.

    Với mục đích: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn hoá giao thông trong các tầng lớp nhân dân, làm cho phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện; làm cho mọi người nhận thức được việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tai nạn giao thông là trách nhiệm của mình và của toàn xã hội; xây dựng và hình thành văn hoá giao thông trong cộng đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Ban An toàn giao thông huyện đã ký Chương trình phối hợp Số: 04/CTrPH - MTTQ - BATGT về "Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" giai đoạn 2016 – 2020. Một trong những nội dung của Chương trình phối hợp là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm đảm trật tự an toàn giao thông"; lấy khu dân cư làm địa bàn hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, vận động gắn với thực hiện các đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Khảo sát, chỉ đạo điểm; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang hoạt động có hiệu quả như: mô hình "Tổ tự quản", " Nhóm tự quản", "Đoạn đường tự quản"…

Lễ ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 

    Thời gian vừa qua, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng làm khá tốt công tác tuyên truyền, vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”; công tác tuyên truyền, vận động được gắn với thực hiện nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các buổi sinh hoạt, tọa đàm, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ… của các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương, cơ sở. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp còn thiếu chủ động trong lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể; nội dung tuyên truyền còn chậm được đổi mới, chưa đến được hết tất cả các khu dân cư, nhất là các xã vùng khó khăn, chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên…

     Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp "Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông"; thời gian tới MTTQ các cấp cần tập trung làm tốt những nội dung sau: Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức và hành động của các tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông; làm cho mọi người nhận thức được việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tai nạn giao thông là trách nhiệm của mình và của toàn xã hội; xây dựng và hình thành văn hoá giao thông trong cộng đồng... Phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông cùng cấp, các cơ quan, ban, ngành và tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chủ đề ATGT năm 2018: “An toàn giao thông cho trẻ em", đặc biệt là giảm tỷ lệ thương, vong do TNGT đối với trẻ em; thực hiện nghiêm túc Bản đăng ký “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và “Gia đình tham gia bảo đảm trật tự ATGT”.

    Tiếp tục tham mưu việc bổ sung nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới vào quy ước của khu dân cư, tiêu chí bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” hằng năm… Xây dựng, duy trì các mô hình về bảo đảm trật tự ATGT và tổ chức hoạt động của các nhóm nòng cốt, các tổ, nhóm tự quản ở cơ sở; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát thực hiện Pháp luật về an toàn giao thông ở địa phương, cơ sở; xác định rõ trách nhiệm của MTTQ các cấp trong công tác phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời phản ảnh kiến nghị của nhân dân trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân; của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong việc xây dựng công trình giao thông, quản lý hành lang bảo vệ các công trình giao thông… góp phần giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trên địa bàn huyện thời gian tới./.

Thu Hoài- MT Quảng Trạch

[Trở về]