Bản in     Gởi bài viết  
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN QUẢNG NINH VỚI CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

    Tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh. Với vai trò của mình, UBMT TQ Việt Nam huyện đã tích cực tham gia xây dựng, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể hiện tốt vai trò huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia xây dựng chính quyền.  

    Những năm qua, UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo MTTQ huyện Quảng Ninh thăm tặng quà cho người có uy tín dân tộc thiểu số tại xã Trường Sơn

   Bà Lê Thị Minh Hải, Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh cho biết “Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Quy định số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; đồng thời vận động các tầng lớp Nhân dân tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

   Trong năm 2020, UBMT TQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã tổ chức được 480 cuộc tuyên truyền miệng, thu hút 23.376 lượt người tham gia. Đồng thời phối hợp với Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện xây dựng chuyên mục “Đại đoàn kết” phát sóng hàng tháng, cùng với đó là hàng trăm tin, bài phản ánh về hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng…

   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, Chính quyền với Nhân dân. Thông qua hệ thống tổ chức rộng rãi của mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở các thôn, bản, tổ dân phố; phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết”.

   UBMT Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và tổng hợp 368 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, giải quyết. Qua đó đã phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, ngày càng củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Đảng, Chính quyền các cấp.

  Công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ghi nhận. Trong năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trong huyện đã phản biện và góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, dự thảo Văn Kiện Đại hội XIII của Đảng; phản biện và lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Lương Ninh, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Võ Ninh…, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội. Ban Thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở 15 xã, thị trấn đã phát huy chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND, quyết định chỉ thị của UBND; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Theo đó, đã tổ chức 64 cuộc giám sát, qua đó nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kịp thời phát hiện ngặn chặn các vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phím xây dựng đội ngũ cán bộ, chính quyền vững mạnh. Cùng với đó, 139 Tổ hòa giải cơ sở với 924 hòa giải viên đã tiến hành hòa giải thành công 54/69 vụ việc mâu thuẫn, xích mích… đảm bảo tình hình trật tự ở cơ sở.

   Trong việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMT TQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo Mặt trận cơ sở tích cực triển khai và nâng cao chất lượng cuộc vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân; phối hợp vận động Nhân dân tham gia đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, tài sản để xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong huyện đã vận động Nhân dân đóng góp trên 22 tỷ đồng, 14.750 ngày công lao động và hiến 5.150 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Tiêu biểu như Mặt trận các xã Võ Ninh, Hải Ninh, Hàm Ninh vv…

  Ngoài ra, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện còn đẩy mạnh các hoạt động vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; đặc biệt là công tác cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt. Đến cuối tháng 12/2020, Mặt trận các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã tiếp nhận, phân bổ về cơ sở 1.445 đoàn cứu trợ, với tổng trị giá gần 116 tỷ đồng và nhiều phương tiện, máy móc, vật phẩm khác… góp phần giúp Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống.

  Với tinh thần "đoàn kết, dân chủ, đổi mới", trong thời gian tới UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng Đảng bộ, Chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ng. Khang 

[Trở về]