Bản in     Gởi bài viết  
SỞ TƯ PHÁP VÀ BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN TỈNH TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP 
 (Website Quảng Bình) - Chiều ngày 19/9/2014, Sở Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, giám sát, phản biện xã hội, hương ước, quy ước và thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Lê Hùng Phi - UVBTVTU- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV- Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì buổi lễ.

   

Hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp

   Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã thảo luận và thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, giám sát, phản biện xã hội, hương ước, quy ước và thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ chính là củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở; lồng ghép các hoạt động hòa giải ở cơ sở trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động do MTTQVN phát động; tạo điều kiện cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở, cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở, thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật tại UBND xã, phường, thị trấn, công chức ngành Tư pháp và cán bộ MTTQVN các cấp có liên quan; phát huy vai trò của MTTQVN cấp xã trong việc tham gia trực tiếp vào hoạt động hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở theo quy định của pháp luật, thực hiện giám sát chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở, thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND về quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

    Mục đích của Chương trình phối hợp là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, giám sát thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật,... đồng thời củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và xây dựng, đổi mới cơ chế phối hợp giữa ngành Tư pháp và MTTQVN các cấp. Bên cạnh đó, Chương trình cũng góp phần phát huy vai trò của MTTQVN trong hoạt động giám sát, phản biện đối với các chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Theo TTTĐTQB)

[Trở về]