Bản in     Gởi bài viết  
Ủy ban Mặt trận thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị lần thứ 12, Nhiệm kỳ 2014 -2019 

    Chiều 28/12/2018, Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã tổ chức Hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019.

     Đến dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của Ủy ban Mặt trận tỉnh; có đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; có đại diện lãnh đạo UBND thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, các vị đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các ngành phối hợp, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận thị xã nhiệm kỳ 2014 - 2019, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận các xã, phường.

Toàn cảnh Hội nghị

    Trong năm 2018, Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức được 143 cuộc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Đến nay, Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã đã tham gia viết tin, bài gửi trên trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh với 58 tin và 10 bài. Đồng thời, Ban Thường trực UBMT thị xã đã có văn bản yêu cầu Mặt trận các xã, phường và các tổ chức thành viên mỗi tháng có ít nhất 01 tin hoặc 01 bài phản ánh các hoạt động và các mô hình, điển hình của đơn vị mình. Đặt biệt, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo được Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã quan tâm thực hiện; đã duy trì 02 mô hình điểm của tỉnh, 05 mô hình điểm của thị xã và 16 mô hình điểm cấp xã về chung tay bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

    Mặt trận các cấp đã tích cực nắm tình hình, dư luận nhân dân, ý kiến của cử tri để tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng sự đồng thuận trong nhân dân, đã tổng hợp được 35 lượt ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trên các lĩnh vực để phản ánh đến cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành chức năng để có giải pháp nhằm ổn định tình hình. Tổ chức lấy ý kiến đánh sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Văn đạt tỷ lệ hộ dân hài lòng từ câu số 1 đến câu số 16 là 1.065/1.153 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,4%. Tỷ lệ hộ dân hài lòng đối với câu số 17 là 1.124/1.153 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,5%.

    Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, Ban Thường trực UBMT thị xã đã mạnh dạn xây dựng mô hình: “Phát huy vai trò của dòng họ và người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương” tại phường Quảng Thuận. Mô hình đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, các dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc vận động con cháu, người thân và bà con trong khu dân cư thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là thực hiện tốt các quy định của địa phương góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

   Thực hiện kế hoạch vận động Quỹ vì người nghèo năm 2018. Đến nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị xã đã vận động được 1.229.706.291 đồng và đã trích 1.181.350.000 đồng, tồn quỹ 48.356.291 đồng; Thực hiện các Quyết định của Ban Cứu trợ tỉnh về việc chi tiền hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, Ban Thường trực Mặt trận thị xã đã chi hỗ trợ với số tiền là 4.396.000.000 đồng. Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, đã có 113/114 KDC tổ chức Ngày hội, chiếm 99,1%. Giá trị quà tặng trong Ngày hội là 117.340.000 đồng. Từ những việc làm thiết thực của Mặt trận các cấp đã góp phần cùng với thị xã giảm tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2018 là 5,87% xuống còn khoảng 4,67% cuối năm 2018.

   Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, đã hoàn thành 03 Cuộc giám sát độc lập và phối hợp 09 cuộc giám sát liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND và các nội dung khác; chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Thị ủy và các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức thành công 01 cuộc đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Thị ủy với cán bộ, đảng viên và nhân dân về Vai trò tiên phong, gương mẫu; phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với UBND thị xã và các ban ngành chức năng tổ chức thành công 01 cuộc đối thoại của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã với cán bộ và nhân dân phường Quảng Long; Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về việc giám sát đối với Đảng ủy; đồng chí Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thị xã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tiến hành giám sát đúng theo kế hoạch đề ra.

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 

   Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/ThU ngày 26/3/2018 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận TQVN cấp cơ sở và Đại hội Mặt trận TQVN thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban hành Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 23/7/2018 về tổ chức Đại hội Mặt trận TQVN cấp cơ sở và Đại hội Mặt trận TQVN thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024; ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Mặt trận TQVN thị xã và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác Đại hội; chọn phường Ba Đồn chỉ đạo điểm Đại hội Mặt trận TQVN cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024. Tính đến ngày 21/12/2018, đã có 15/16 xã, phường tổ chức thành công Đại hội Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban Thường trực UBMT thị xã đã tham mưu với lãnh đạo thị xã cấp hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường tổ chức đại hội (Đơn vị đại hội điểm: 30 triệu đồng/đơn vị; các xã, phường còn lại 20 triệu đồng/đơn vị).

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; đồng chí Phạm Duy Quang - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận thị xã trong năm 2018, đã góp phần quan trọng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, nâng cao đời sống nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, chung sức, chung lòng xây dựng thị xã Ba Đồn ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.

Văn Châu - Mặt trận thị xã

[Trở về]