Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận TQVN huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị triển khai công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

Chiều ngày 18/5/2020, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

    Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện và các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19 

   Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong giám sát chuyên đề; phát hiện kịp thời, hạn chế và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội.

   Cấp huyện và các xã, thị trấn có 07 nhóm đối tượng được hỗ trợ cần giám sát và kiểm tra giám sát: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

   Nội dung giám sát: Giám sát ngay từ việc lập danh sách các đối tượng; việc chi trả kinh phí hỗ trợ và giám sát sau khi hoàn tất việc chi trả kinh phí để nắm bắt tâm tư, dư luận của nhân dân về chính sách hỗ trợ.

    Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện thành lập 02 đoàn giám sát: 01 đoàn giám sát việc thực hiện hỗ trợ nhóm đối tượng quy định tại nhóm đối tượng 1,5,7; 01 đoàn giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát của Mặt trận cấp xã, thị trấn nhóm đối tượng được hỗ trợ được quy định tại nhóm 2,3,4,6.

Trần Tánh - MT Bố Trạch

 

 

[Trở về]